Miasto i Gmina Drobin

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie

Herb 

Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Samoraj

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

tel.+48 (24) 260-14-41

fax. + 48 (24) 260-10-62

e-mail: umgdrobin@plo.pl

www: http://www.drobin.pl

 

 

Miasto i gmina Drobin leżą w północno-zachodniej części Niziny Mazowieckiej. Powierzchnia gminy wynosi 143,2 km2, zamieszkuje ją 9.096 osób.

Drobin leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi nr 10 łączącej Warszawę z Toruniem i całym Pomorzem Zachodnim oraz drogi nr 60 stanowiącej ważny szlak tranzytowy do krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.

 

Pierwsze wzmianki o Drobinie pochodzą z XIV w. Prawa miejskie uzyskał w 1487 r. W swojej historii ocierał się o wydarzenia dla kraju najważniejsze: wojna ze Szwedami. Powstanie Styczniowe, po upadku którego w 1870 r. w ramach represji carskich Drobin utracił prawa miejskie. W Drobinie miały swój postój wojska króla Jagiełły idące pod Grunwald. W czasie kampanii wrześniowej w Kozłowie, Niemcy dokonali masakry żołnierzy cofających się z frontu mławskiego. 1 lipca 1994 r. Drobin odzyskał prawa miejskie.

 

Warunki środowiskowe oraz tradycja wpłynęły na rolniczy charakter gminy. Pochwalić się możemy dużą ilością gospodarstw specjalistycznych produkujących na wysokim poziomie europejskim mleko i tuczniki o wysokiej mięsności. Miejscowe gospodarstwa są również zapleczem dla cukrowni.

 

 

WARTO ZWIEDZIĆ I ZOBACZYĆ:

 

 • Grodzisko z wczesnego średniowiecza w Mokrzku.
 • Gotycki kościół parafialny z 1447 r. pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Drobinie, z elementami renesansowymi, wewnątrz barokowe ołtarze.
 • Budynek dawnego zajazdu karczmy tzw. "długi dom".
 • Zespół dworski w Kucharach z 1859 r., w którym żyła i tworzyła Helena Mniszkówna. Obecnie dworek jest własnością Związku Buddyjskiego "Karma Kagyu" i miejscem spotkań buddystów z całej Europy.
 • Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie z 1409 r. z ołtarzem z drewna lipowego.

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 • realizacja systemów wodociągowych:skanalizowanie 2/3 miasta Drobina
  • wybudowanie wodociągów: Sokolniki-Kozłowo, Siemienie-Mogielnica, Kuchary-Nowa Wieś, Cieśle, Świerczyn-Bęchy-Świerczynek o łącznej długości: sieci głównej 51,5 km, przyłączy 12,5 km. Dzięki tym inwestycjom 228 nowych odbiorców otrzymało dobrej jakości wodę,
  • spięcie sieci wodociągowych: Maliszewko, Karsy, Drobin, Wrogocin. Inwestycje te zapewniły ciągłość dostaw dobrej jakości wody dla każdego gospodarstwa rolnego i posesji,
  • przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej terenów Krajkowa zarządzanych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • modernizacja infrastruktury komunikacyjnej,wybudowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg w Warszawie ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych Nr 60 i Nr 10,
  • pokrycie dywanikiem asfaltowym dróg: Kozłówko, Cieszewo, Nowa Wieś o łącznej długości 6 km,
  • przeprowadzenie wspólnie z Powiatem Płockim modernizacji drogi powiatowej Brzechowo – Chudzynek o długości 3,5 km,
  • ułożenie chodników wzdłuż drogi krajowej nr 60 na odcinku 450 m. w Drobinie. Inwestycja przeprowadzona wspólnie z Generalną Dyrekcja Dróg w Warszawie,
 • opracowanie i zatwierdzenie przez Radę Miejską “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Drobin”
 • realizacja przedsięwzięć w dziedzinie oświaty:
  • wykup gruntów, wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie rozbudowy zespołów szkół: w Łęgu Probostwie – pod potrzeby gimnazjum; w Drobinie na potrzeby kompleksu gimnazjalno - licealnego,
  • powołanie przez Radę Powiatu Płockiego szkoły ponadgimnazjalnej w Drobinie,
  • modernizacja sieci c.o. i wymiana kotłowni na olejową w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie oraz remont kapitalny “starej części szkoły”,
  • wyposażenie wszystkich szkół w pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
  • utworzenie pracowni plastycznej w Zespole Szkół w Drobinie,
  • wprowadzenie do programów szkolnych drugiego języka obcego – języka angielskiego,
 • realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury, pomocy społecznej i opieki zdrowotnej:pozyskanie nowego wozu strażackiego – Lublin przez OSP Drobin,
  • adaptacja pomieszczeń i wyposażenie świetlicy środowiskowej “PROMYK” w Drobinie prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom “FILADELFIA” w Drobinie,
  • adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Łęgu Probostwie prowadzoną przez Koło Parafialne Akcji Katolickiej,
  • adaptacja pomieszczeń i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku,
  • objęcie dożywianiem dzieci we wszystkich szkołach,
  • utworzenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół w Drobinie,
  • uruchomienie radiowęzła szkolnego, studia muzycznego i nagrań w Zespole Szkół w Drobinie oraz niekwestionowane sukcesy zespołu ZAWSZE RAZEM pod kierunkiem Bogdana Banaszczaka,
 • utworzenie w Stanisławowie pierwszego w Polsce Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niewidomych, dzięki Fundacji “Praca dla Niewidomych” przy wsparciu Komitetu Pomocy Niewidomych w Polsce,
 • modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Cieszewie z węglowej na opalaną słomą, realizowanej dzięki współpracy z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności reprezentowaną przez Konsorcjum: Fundacja “Idealna Gmina” i “Fundacja na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.”

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 • zubożenie i brak perspektyw rozwojowych dla wielu rodzin a szczególnie dla większej części rolników,
 • wzrost bezrobocia oraz osłabianie się istniejących firm,
 • coraz mniejsze wpływy środków finansowych pochodzących z budżetu Państwa przy jednoczesnym nakładaniu nowych zadań finansowych ograniczających samorządność,
 • zbyt niska subwencja oświatowa w stosunku do potrzeb,
 • dostosowanie funkcjonowania gospodarstw do wymogów UE.

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 

 • w zakresie ochrony środowiska:
  • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Drobinie,
  • rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Cieszewie, mająca na celu zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod składowanie odpadów komunalnych, budowę sortowni, dzięki której ze strumienia odpadów wybrane zostaną odpady przeznaczone do recyklingu i ponownego zagospodarowania, budowę boksów na czasowe magazynowanie odpadów selektywnych typu plastik i szkło,
  • rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych “u źródła” na obszar całej Gminy Drobin,
  • utworzenie “Gminnego centrum informacji o środowisku”, którego celem jest dostarczanie informacji o naturalnym środowisku mieszkańcom, a przede wszystkim uczniom szkół i studentom,
  • zagospodarowanie słabych gruntów poprzez zalesianie,
 • w zakresie zaopatrzenia w wodę:modernizacja dróg gminnych oraz budowa chodników i ulic w Drobinie,
  • zakończenie wodociągowania gminy Drobin,
  • spięcie sieci wodociągowych w jedną sieć,
  • wymiana sieci wodociągowej na terenie Drobina,
  • modernizacja stacji wodociągowych w Maliszewku i Wrogocinie,
 • kontynuacja budowy ośrodka sportu i rekreacji w Drobinie,
 • opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu m.in. przygotowania terenów dla potencjalnych inwestorów,
 • stworzenie Gminnego Centrum Informacji, Aktywizacji, Pomocy i Rozwiązywania Problemów Bezrobocia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 5407
07 grudnia 2018 12:06 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
12 maja 2016 08:52 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.
17 września 2012 12:18 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.