Miasto i Gmina Gąbin

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie

 h_gabin.png

Burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Jadczak

ul. Stary Rynek 16

09-530 Gąbin

tel. +48 (24) 267-41-50

fax. +48 (24) 277-12-56

e-mail: urzad-sekretariat@gabin.pl

www: http://www.gabin.pl

 

 

Miasto i gmina Gąbin położone są w południowej części powiatu płockiego. Pod względem terytorialnym jest to duża jednostka administracyjna o powierzchni 150,5 km2, na której żyje 11.149 mieszkańców. Część obszaru gminy z przyległymi do niej lasami i jeziorami znajduje się w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Pierwsza pisana wzmianka o Gąbinie pochodzi z 1215 r. Prawa miejskie Gąbin otrzymał prawdopodobnie w 1322 r. a zostały one potwierdzone 1 lipca 1437 r. przez księcia Ziemowita V. W 1939 r. znaczna część zabudowań Gąbina spłonęła w czasie niemieckiego bombardowania, a lata okupacji przyniosły ponad 2.000 ofiar wśród ludności miasta.

Z Gąbina pochodzili znani Polacy m.in. Otto Korwin-Wierzbicki (historyk), Kazimierz Lasocki (malarz), gen. Felicjan Sławoj-Składkowski (ostatni premier II Rzeczypospolitej).

 

Przeszłość miasta i gminy dokumentują obiekty zabytkowe m.in.: kościoły w Dobrzykowie (1776 r.) i Troszynie Polskim (1636 r.), dwory w Koszelewie (XIX w.) i Nowym Wymyślu (1860 r.). Warto również zwrócić uwagę na układ urbanistyczny Gąbina (XV-XVII w.).

 

Jak większość gmin borykamy się z trudnościami finansowymi. Niemniej szukamy wszelkich możliwych rozwiązań, by podejmować działania mające na celu rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i wsi. Prócz kontynuacji inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę sieci ciepłowniczych i lokalnych kotłowni. Jako samorząd dążymy do polepszenia jakości lokalnych dróg i pieszych ciągów komunikacyjnych. Szczycimy się największą w powiecie placówką oświatową z pięćdziesięcioletnimi tradycjami (Zespół Szkół im. St. Staszica kształcący 1,5 tys. młodzieży).

 

Rada Miasta podjęła starania w zakresie promocji gminy przez wskazanie potencjalnych działań inwestycyjnych. W planie zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono tereny pod inwestycje zarówno w obrębie miasta jak i jego otoczenia. Zaletą tych terenów jest dostępność mediów (woda, kanalizacja, gaz ziemny, sieci energetyczne i telefoniczne) oraz dogodna lokalizacja przy ważnych ciągach komunikacyjnych. Istnieje możliwość wykorzystania istniejących powierzchni użytkowych (magazyny, pomieszczenia produkcyjne, pustostany) znajdujących się w zasobach gminy i prywatnych właścicieli.

 

Lokalizacja gminy (jeziora, duży areał leśny) wskazuje na potrzebę inwestycji związanych z rekreacją i turystyką. Na terenie gminy do dyspozycji grup szkoleniowo-treningowych, wczasowiczów przygotowane są obiekty sportowe. Mamy największą w powiecie halę sportową, sale sportowe, korty, boiska, stadion leśny oraz możliwości zakwaterowania (internat Zespołu Szkół). Naszym celem jest pełne wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych w turystyce zorganizowanej i indywidualnej.

 

Mamy nadzieję, że atrakcyjne położenie geograficzne, walory przyrodnicze i krajobrazowe, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna będą doskonałą zachętą dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych, a także dla osób, które chciałyby u nas wypocząć. Władze miasta i gminy zapewniają, że wszyscy odwiedzający nasz region spotkają się z miłym i życzliwym przyjęciem.

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 • oddanie do użytku hali sportowej w Gąbinie w 1998 roku,
 • oddanie do użytku Szkoły Podstawowej w Czermnie,
 • oddanie do użytku części dydaktycznej Gimnazjum w Dobrzykowie,
 • wykonanie stanu surowego zamkniętego hali sportowej przy Gimnazjum w Dobrzykowie,
 • wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Gąbinie.
 • wybudowanie ok. 30 km wodociągów – miasto - ulice: Słoneczna, Warszawska, Stodólna, Rogatki Gostynińskie, Kutnowska, Modrzewiowa. Wsie: Plebanka, Okolusz, Ludwików, Karolew, Jordanów, Potrzebna, Koszelew, Dobrzyków działki, Grabie Polskie, Nowe Grabie-część,
 • wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Gąbinie w ulicach: Kilińskiego, Poprzeczna, Topolowa i Gostynińska (ok. 1,6 km),
 • budowa kanalizacji deszczowej na ul. Cichej, Osiedlowej, i Strażackiej w Dobrzykowie,
 • w ramach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego budowa 50 oczyszczali przydomowych,
 • budowa nawierzchni ulic w mieście: Kilińskiego, Rogatki Żychlińskie (1,4 km),
 • budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy o łącznej długości 6.7 km w miejscowościach: Guzew, Nowy Troszyn, Czermno, Nowe Grabie, Dobrzyków,
 • współfinansowanie budowy dróg powiatowych: Dobrzyków-Zaździerz i modernizacja drogi Gąbin – Wymyśle 377,
 • wykonanie chodników na drogach powiatowych (450 m) ul. 1-go Maja,
 • utwardzenie 11 km dróg tłuczniem i grysem - Borki, Piaski, Wymyśle Troszyn Polski, Koszelew, Gąbin – ul. Słoneczna i Stodólna,
 • modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego – Gąbin, Górki, Dobrzyków, Topólno, Nowy Troszyn, Troszyn Polski, Jordanów, Czermno, Nowe Wymyśle,
 • rozbudowa sieci gazowej w dwóch etapach I – 2,4 km II – 2,5 km sieci,
 • budowa kotłowni gazowych dla: - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie, - Szkoły Podstawowej w Gąbinie w 1998 roku, - OSP Gąbin (ze środków jednostki),
 • współpraca z Zakładem Energetycznym w celu likwidacji kolizji średniego napięcia na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Górkach,
 • rozwój bazy dydaktycznej w szkołach, w tym pozyskanie trzech pracowni internetowych (obecnie uczniowie wszystkich ośmiu szkół mają dostęp do komputerów),
 • częściowe przeprowadzanie remontów w szkołach podstawowych i przedszkolach: wymiana okien, modernizacja sanitariatów.
 • otrzymanie przez gminę autobusu – “gimbusa”, którego Rada Miasta i Gminy skierowała do obsługi Gimnazjum w Gąbinie,
 • odnowienie kamieniczek komunalnych, budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Starym Rynku,
 • realizacja dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących pomocy we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,
 • bardzo dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi np. Towarzystwem Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Związkiem Piłsudczyków (kultywowanie świąt narodowych, funkcjonowanie muzeum), Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich – wspólne działania na rzecz potrzebujących rodzin (utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży),
 • efektywna współpraca z organizacjami i służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców: - z OSP – m.in. partycypacja w zakresie zakupu samochodu ratownictwa drogowego, karosacja samochodu JELCZ, kontynuacja budowy strażnicy OSP Lipińskie, bieżące doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy, duże zaangażowanie OSP na rzecz miasta i gminy, poprzez organizację wielu uroczystości, - z Policją - zakup radiowozu (50 % środków gminy), zestawu komputerowego, radiostacji nasobnych dla funkcjonariuszy komisariatu w Gąbinie, - Pogotowiem Ratunkowym - stworzenie warunków do powstania w 1999 roku Podstacji Gąbin,
 • duże zaangażowanie mieszkańców naszej gminy w realizacji zadań inwestycyjnych (projekty, wykonywanie części prac, udział finansowy) i konsekwentne wprowadzanie przez Radę tych zadań, w których jest znaczny udział społeczny, do realizacji,
 • pozyskanie dużych jak na obecne warunki funkcjonowania samorządów środków przyznanych gminie w postaci dotacji do różnych inwestycji oraz nagród przyznanych miastu i gminie Gąbin przez UKWiS i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (wartość dotacji i nagród przekracza 1,8 mln. zł.),
 • remont zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy - wymiana okien i odnowienie elewacji,
 • współpraca z francuskim Saint Bart’helemy – wymiana młodzieży. Powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Gąbina we Francji i Stowarzyszenia Współpracy z Saint Bart’h w Gąbinie.

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 • Największym problemem, tak jak większość samorządów w naszym kraju jest niewystarczająca liczba miejsc pracy dla mieszkańców naszego miasta i gminy, a co za tym idzie duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 

 • budowa miejskiej kotłowni gazowej – inwestycja planowana na 2002 rok,
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gąbinie,
 • budowa Przedszkola w Gąbinie,
 • budowa wodociągów w Gąbinie – Rogatki Gostynińskie - nowe tereny budowlane i w miejscowościach: Guzew, Nowe Grabie, Grabie Polskie (rozpoczęta w listopadzie 2001 r.), Nowe Wymyśle, Nowy Troszyn, Piaski, Borki, Rumunki,
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków,
 • dokończenie budowy hali sportowej w Dobrzykowie,
 • kontynuacja budowy kanalizacji w Gąbinie i oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich,
 • poprawa nawierzchni ulic w Gąbinie i dróg na terenie gminy,
 • budowa chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • pozyskanie lub zakup kolejnych nowych autobusów,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich,
 • kontynuacja modernizacji oświetlenia i dobudowy nowych punktów świetlnych,
 • budowa ścieżek rowerowych, I etap - Gąbin - Koszelówka /obecnie wykonywany jest projekt powyższego zadania/,
 • rozwój turystyki i rekreacji poprzez: - zwiększenie liczby miejsc noclegowych i gastronomicznych, - poprawa bazy turystycznej w rejonie jezior Zdworskiego, Ciechomickiego i gąbińskiego kompleksu leśnego oraz w Dolinie Wisły.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 5469
27 września 2019 14:38 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
07 grudnia 2018 12:07 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2012 08:46 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.