Gmina Radzanowo

Urząd Gminy w Radzanowie

 h_radzanowo.png

Wójt Gminy Sylwester Ziemkiewicz

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

tel. +48 (24) 369-50-10,

fax. +48 (24) 369-50-11

e-mail: ugradzanowo@plock.home.pl, sekretariat@radzanowo.pl

www: http://www.radzanowo.pl

 

 

Gmina Radzanowo leży w środkowej części powiatu płockiego, przylegając od zachodu do miasta Płocka. Łączny obszar gminy wynosi 104,32 km2, zamieszkuje ją 7620 osób.

 

90% obszaru zajmują użytki rolne. W rolnictwie przeważa produkcja roślinna i zwierzęca. Część gospodarstw zajmuje się produkcją specjalistyczną (nasiennictwo, warzywnictwo, sadownictwo). Na niewielką skalę rozwinięte jest miejscowe przetwórstwo rolno-spożywcze, dobrze natomiast handel i usługi. Na terenie gminy prowadzi działalność 300 podmiotów gospodarczych.

 

Nieźle na terenie gminy rozwinięta jest infrastruktura społeczno-socjalna (dwa ośrodki zdrowia, dwa przedszkola, trzy szkoły podstawowe, gimnazjum, dwie placówki biblioteczne, Gminny Ośrodek Kultury, dwie placówki pocztowe, Komisariat Policji, osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej). Spore sukcesy sportowe odnoszą drużyny LZS z Radzanowa i Ciółkowa.

 

W nadchodzących latach planuje się dalszą budowę wodociągów i sieci kanalizacyjnej, modernizację dróg, a także ożywienie lokalnej przedsiębiorczości, co powinno wzbogacić rynek pracy i zmniejszyć stopę bezrobocia.

 

Ziemie stanowiące obecnie terytorium gminy Radzanowo od zarania dziejów były atrakcyjne osadniczo. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne i grodzisko w Dźwierznie. Żadnej z miejscowości gminy nie udało się w przeszłości uzyskać przywileju miejskiego, chociaż erygowano tutaj kilka parafii. Gminę Radzanowo powołano do życia 1 stycznia 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju.

 

WARTO ZWIEDZIĆ:

 

 

Radzanowo

 • Kościół parafialny pw. św. Floriana w stylu neogotyckim, murowany, wzniesiony w latach 1858-1859. Na cmentarzu przykościelnym drewniana dzwonnica,
 • pozostałości zespołu dworskiego w postaci murowanego spichlerza.

 Ciółkowo

 • zespół dworski złożony z murowanego, klasycystycznego dworu z poł. XIX w. i fragmentów parku,

 Dźwierzno

 • grodzisko pierścieniowate z okresu wczesnośredniowiecznego zwane "okopiec",

 Woźniki

 • zespół sakralny złożony z murowanego klasycystycznego kościoła z 1819 r. oraz XIX-wiecznej murowanej dzwonnicy,
 • zespół podworski, na który składają się murowany dwór z przełomu XIX i XX w. oraz pozostałości parku,

 Kosino

 • zespół podworski, na który składają się będący w ruinie dawny murowany dwór z II poł. XIX w. i współczesny mu park - niestety mocno zdewastowany,

 Męczenino

 • spichlerz z poł. XIX w. oraz resztki parku krajobrazowego,

 Rogozino

 • dawny dwór murowany z pocz. XIX w,
 • kapliczka przydrożna wzniesiona w poł. XIX w. z ludową rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej.

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 • 2008 r. Budowa ciągu pieszego - ścieżki rekreacyjno-sportowej przy ulicy Szkolnej w Radzanowie,
 • 2007 -2008 r. Budowa chodnika przy ulicy Mazowieckiej w Rogozinie,
 • 2007 r. Przebudowa ulicy Osiedlowej w Radzanowie,
 • 2007 -2008 r. Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy,
 • 2007 - 2008 r. Remont Samorządowego Przedszkola w Radzanowie,
 • 2007 r. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ciółkowo,
 • 2008 r. Przebudowa drogi gminnej w Białkowie,
 • 2007 - 2008 r. Przebudowa boiska szkolnego w Radzanowie - etap II i III,
 • 2006 r. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Radzanowie,
 • 2006 r. Rozbudowa Gimnazjum w Radzanowie,
 • 2006 r. Modernizacja ulicy Żyznej,
 • 2006 r. Montaż nowych punktów świetlnych w gminie Radzanowo,
 • 2005 r. gmina realizowała projekt "Zabudowa samochodu strażackiego typu STAR 244 dla OSP Rogozino". Inwestycja współfinansowana była przez WFOŚIGW w Warszawie,
 • 2004 - 2005 r. gmina realizowała projekt "Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Radzanowo" w ramach ZPORR, Działanie 3 Obszary Wiejskie,
 • W 2004 r. gmina realizowała projekt "Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w m. Rogozino" w ramach działania I.5. Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo - wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno - sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004. Inwestycja współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
 • 2003 r. gmina realizowała projekt "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie wraz z modernizacją kotłowni". Inwestycja współfinansowana była przez WFOŚiGW w Warszawie,
 • 2001 - 2003 gmina realizowała projekt "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej etap pierwszy w m. Woźniki, Radzanowo". Inwestycja współfinansowana była przez WFOŚiGW w Warszawie.

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 

 • modernizacja dróg,
 • zmniejszenie skali bezrobocia,
 • kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie gminy,
 • budowa sieci kanalizacyjnej,
 • rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 6072
27 września 2019 14:40 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
07 grudnia 2018 12:11 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
21 sierpnia 2018 13:26 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.