Gmina Słubice

Urząd Gminy w Słubicach

 h_slubice.png

Wójt Gminy Jacek Kozłowski

ul. Płocka 32

09-533 Słubice

tel. + 48 (24) 277-89-30

fax. +48 (24) 277-89-49

e-mail: ugslubice@plocman.pl

www: http://www.ugslubice.bip.org.pl

 

 

Gmina o powierzchni 94,5 km2 zamieszkała przez 4838 osób. Północna część gminy wchodzi w skład Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który stanowi część projektowanych europejskich sieci ekologicznych, wg ECONET-POLSKA, jako międzynarodowy węzeł ekologiczny Puszczy Kampinowskiej. Teren ten obejmuje dobrze zachowany kompleks lasów z pełną serią zbiorowisk borowych z wydmami i bagnami. Nieuregulowana na tym odcinku Wisła (liczne boczne kanały, starorzecza, rzępy i wyspy) stanowi ostoję ptaków. Na terenie gminy istnieją częściowe rezerwaty przyrody, w których przedmiotem ochrony są ostoje lęgowe rzadkich, ginących w Polsce gatunków ptaków siewkowatych (mew, rybitw i sieweczek).

 

Walory środowiska przyrodniczego gminy stanowią zaplecze ekologiczne, rekreacyjne i turystyczne. Na tarasie nadzalewowym Wisły projektowane są tereny pod rozwój budownictwa letniskowego.

 

Osadnictwo sięga tutaj czasów przedpaństwowych. Stanowiska kultur pradziejowych zawierają ślady osad, obozowisk i cmentarzy pochodzących z okresu kultury przeworskiej, łużyckiej i trzcińskiej. Pierwsze pisane wzmianki historyczne sięgają wczesnego średniowiecza. Zachował się dokument o nadaniu w 1297 r. wsi Jamno buskupstwu poznańskiemu. Szczególny rozwój tych okolic przypada na koniec XVIII i I poł. XIX w. We wrześniu 1939 r. miały tu miejsce ostatnie walki w łuku Bzury.

 

Interesujące formy działalności kulturalnej prowadzi Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Ziarno" w Grzybowie, które jest organizatorem ponadregionalnych imprez cyklicznych, np. "Dzień Ziemi". Prowadzi również warsztaty ekologiczne, ceramiczne i wycinankarskie. Organizuje imprezy dla dzieci specjalnej troski, wymiany międzynarodowe w ramach programów młodzieżowych (Dania, Litwa, Belgia).

 

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach działa orkiestra strażacka. Podjęto próbę reaktywowania działalności Zespołu Ludowego "Grzybowianki" z Grzybowa oraz Zespołu Pieśni i Tańca w Słubicach. W Słubicach działa posiadający na swoim koncie liczne osiągnięcia Ludowo-Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Nadwiślanin". Dyscypliną wiodącą w klubie jest tenis stołowy.

 

Gmina Słubice ma korzystną sytuację w zakresie wyposażenie w zbiorowe systemy infrastruktury technicznej:

 • dobrze rozwinięta sieć wodociągowa,
 • uporządkowana gospodarka ściekowa,
 • funkcjonujące składowisko odpadów stałych,
 • korzystny układ komunikacyjny,]
 • atrakcyjność drogi 575 stanowiącej najkrótsze połączenie między przeprawami przez Wisłę w Płocku i Wyszogrodzie.

 

WARTO ZOBACZYĆ:

 

 • zespół parkowo-pałacowy w Słubicach złożony z klasycystycznego pałacu (1791) i parku (pocz. XIX w.),
 • ruiny pałacowe w Studzieńcu (koniec XVIII w.),
 • kościół klasycystyczny z 1791 r. w Słubicach,
 • kościół parafialny w Zycku z 1870 r.,
 • neogotycką kapliczkę przydrożną w Studzieńcu (poł. XIX w.),
 • kamienną grotę ze źródełkiem w parku w Studzieńcu (pocz. XX w.),
 • dawny cmentarz grzebalny w Jamnie,
 • stare chaty w Wymyślu i Słubicach z poł. XIX w.

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 • modernizacja kotłowni węglowych na olejowe we wszystkich placówkach oświatowych oraz w Domu Nauczyciela w Słubicach (cztery kotłownie),
 • wymiana stolarki okiennej (ponad 1000m2), docieplenie wyprawą elewacyjną obiektu szkół słubickich,
 • adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Słubicach oraz sali ćwiczeń dla oddziałów nauczania zintegrowanego,
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świniarach,
 • budowa ponad 21 km sieci wodociągowej,
 • budowa dróg o nawierzchni asfaltowej o długości 5,4 km,
 • remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 575 (Płock- Słubice- Kamion) na łącznej długości 1300 mb wraz z wykonaniem parkingów,
 • modernizacja ulicy Osiedlowej w Słubicach wraz z budowa obustronnych chodników,
 • wykonanie oświetlenia drogowego we wsiach: Grabowiec, Zyck Polski i Juliszew,
 • wprowadzenie do kalendarza imprez powiatowych uroczystości pn. “Dzień Ziemi”,
 • coroczne organizowanie uroczystości dla najstarszych mieszkańców gminy pod hasłem “Przekażmy sobie znak pokoju” oraz spotkań integracyjnych z niepełnosprawnymi.

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 • rosnące bezrobocie,
 • ubożenie rodzin, zwłaszcza związanych z rolnictwem,
 • poprawa infrastruktury na terenie gminy,
 • zagospodarowanie obiektów stanowiących własność gminy i innych podmiotów,
 • pozyskanie autobusu szkolnego,

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 

 • wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie wraz z elewacją Szkół Podstawowych w Piotrkówku i Świniarach,
 • poprawa infrastruktury na terenie gminy (budowa dróg gminnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej),
 • porządkowanie stanu ulic w miejscowości Słubice,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w Słubicach,
 • wykorzystanie walorów krajobrazowych i ekologicznych dla rozwoju turystyki,
 • ożywienie lokalnej przedsiębiorczości.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 4979
27 września 2019 14:41 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
07 grudnia 2018 12:13 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
21 sierpnia 2018 13:29 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.