Gmina Słupno

Urząd Gminy w Słupnie

 h_slupno.png

Wójt Gminy Marcin Zawadka

ul. Miszewska 8 a

09-472 Słupno

tel. +48 (24) 267-95-60

fax. +48 (24) 261-95-38

e-mail: ug@slupno.eu

www: http://www.slupno.eu

 

 

Gmina Słupno - jedna z najmniejszych w powiecie - liczy 74,7 km2 powierzchni, przy stanie ludności 4410 osób. Położona jest w centralnej części powiatu płockiego, przy trasie nr 62 Płock-Zakroczym, na prawym brzegu Wisły.

 

Krajobraz jest urozmaicony. Ukształtowanie powierzchni tutejszej ziemi jest wynikiem działania lodowca oraz wód, które towarzyszyły jego topnieniu. Krajobraz urozmaicają moreny czołowe, stąd różnica wzniesień na obszarze gminy jest spora i wynosi od 60 do 135 m n.p.m. Stosunkowo bogata jest szata roślinna z racji występującej sporej ilości łąk i pastwisk. Między Cekanowem a Słupnem i w okolicach wsi Wykowo nad Wisłą występują zwarte kompleksy leśne. Teren upiększa rzeka Słupianka.

 

Ziemie stanowiące terytorium gminy Słupno od zarania dziejów były atrakcyjne osadniczo. Dowodzą tego liczne znaleziska archeologiczne z ubiegłego wieku (Gulczewo) oraz grodzisko w Szeligach i w Słupnie. Pierwsze pisane wzmianki o Słupnie pochodzą z 1185 r. - istniała tu już wtedy parafia.

 

Ziemie należą do przeciętnie urodzajnych. Część gospodarstw rolnych zajmuje się produkcją specjalistyczną: warzywnictwem, sadownictwem, hodowlą drobiu.

 

Działalność gospodarczą prowadzi 360 podmiotów gospodarczych różnych branż.

 

Na tzw. infrastrukturę społeczną gminy Słupno składają się trzy szkoły podstawowe - w Słupnie, Świecieńcu i Liszynie oraz 2 przedszkola - w Słupnie i Wykowie.

 

Gmina posiada liczące się osiągnięcia inwestycyjne. Działają cztery stacje wodociągowe: w Słupnie, Gulczewie, Mijakowie i Bielnie oraz 56,9 km wodociągu, oczyszczalnia ścieków w Słupnie i 11,3 km sieci kanalizacyjnej. Doprowadzony został gaz ziemny do Słupna i Nowego Gulczewa. Posiadamy 76 km dróg asfaltowych. Cały teren gminy jest stelefonizowany.

 

Na terenie gminy rozwija się budownictwo mieszkaniowe, szczególnie przy granicy miasta Płock we wsi Nowe Gulczewo oraz we wsiach Cekanowo i Słupno. Za bardzo pilne zadanie inwestycyjne w gminie uważa się zakończenie budowy szkoły w Święcieńcu, budowa nowej szkoły w Słupnie, zakończenie budowy wodociągów na terenie całej gminy.

 

 

 

WARTO ZWIEDZIĆ:

 

Cekanowo

 • kapliczka przydrożna wzniesiona w I poł. XIX w.,

Gulczewo

 • park podworski z pocz. XIX w. z resztkami dawnych zabudowań,

Miszewko Strzałkowskie

 • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z lat 1909-1912,
 • dzwonnica drewniana z XIX w.,
 • dom drewniany z I pol. XIX w.,
 • park podworski z poł. XIX w.,

Słupno

 • Kościół parafialny pw. św. Marcina zbudowany w 1753 r.,
 • dawna plebania z poł. XIX w.,
 • dom drewniany z I pol. XIX w.,
 • Pomnik ofiar - w miejscu kaźni 25 mieszkańców Słupna podczas okupacji hitlerowskiej.

Szeligi

 • Grodzisko zwane Górą Zamkową (VI-VII w.) z zachowanymi resztkami wału, majdanu oraz fosy,

Święcieniec

 • Kościół parafialny pw. św. Anastazego i Wincentego, drewniany wzniesiony w 1724 r.,
 • cmentarz przykościelny z XIX w.

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 

 • troska o miejsca pamięci narodowej – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w miejscowości Bielino ku czci osiemnastu mieszkańców Gminy poległych w wojnie obronnej 1920 roku i odnowienie pomnika dwudziestu straconych w Słupnie w okresie II wojny światowej.
 • zakończenie wodociągowania gminy,
 • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 9 km w miejscowościach: Słupno, Cekanowo,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Dębowej i Sosnowej w Słupnie,
 • wybudowanie sieci gazociągu średniego ciśnienia o łącznej długości 21 km w miejscowościach: Słupno, Nowe Gulczewo, Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno,
 • wybudowanie dróg asfaltowych o łącznej długości 9 km we wsiach: Nowe Gulczewo, Mirosław - Piotrowo, Borowiczki Pieńki – Wy-kowo, Słupno ul. Młynarska, Sosnowa, Dębowa, Akacjowa, Topolowa,
 • modernizacja bazy lokalowej Samorządowego Przedszkola w Wykowie, Szkoły Podstawowej w Liszynie i Szkoły Filialnej w Mirosławiu,
 • zakończenie budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną i oczyszczalnią ścieków w Święcięńcu i budowa Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Słupnie,
 • wykonanie linii napowietrznej 15 kW dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Słupnie oraz modernizacja oświetlenia ulicznego i wykonanie nowych instalacji oświetleniowych na terenie gminy,
 • modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijakowie,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy,
 • zorganizowanie orkiestry dętej pod patronatem Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie.

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 

 • brak melioracji w północnej części gminy, głównie w miejscowościach Gulczewo, Mirosław Piotrowo i Mijakowo,
 • brak kanalizacji sanitarnej w Gulczewie Nowym, Cekanowie, Borowiczkach Pieńkach, Bielinie i Liszynie,
 • podtapianie gruntów nadwiślańskich,
 • brak obwałowania rzeki Słupianki.

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 

 • budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupnie, modernizacja basenu,

 • dalsza budowa dróg asfaltowych gminnych i osiedlowych,

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie i systematyczna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych,

 • kontynuowanie telefonizacji gminy dla nowych terenów zabudowy mieszkaniowej i budowa tam sieci wodociągowej,

 • stała troska o ochronę zdrowia mieszkańców,

 • prowadzenie dalszych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

 • tworzenie optymalnych warunków dla nowych inwestorów na terenie gminy w celu zmniejszania skali bezrobocia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 7067
27 września 2019 14:42 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
07 grudnia 2018 12:13 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
12 maja 2016 08:54 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.