Ewidencja gruntów, budynków i lokali powiatu płockiego

1) Nazwa zbioru danych:

Ewidencja gruntów, budynków i lokali powiatu płockiego.

 

2) Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:

Starosta Płocki, 09-400 Płock, ul. Bielska 59, 8411Z.

 

3) Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:

Nie dotyczy.

 

4) Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:

Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

5) Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Art. 7d  oraz art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U. z 2005 roku, Nr.240, poz.2027).

 

6) Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Utrzymanie w aktualności danych zawartych w ewidencji gruntów, budynków i lokali stanowiących podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

 

7) Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Właściciele, użytkownicy wieczyści, władający, dzierżawcy nieruchomości położonych na terenie powiatu płockiego.

 

8) Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Nazwisko i imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej, informacja, czy osoba fizyczna jest cudzoziemcem z rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 1996 roku, Nr 54, poz. 245 z późn.zm.).

 

9) Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Głównie od osób, których dane dotyczą.

 

10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  

11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędy Skarbowe, sądy powszechne, sądy administracyjne, organa ścigania, organy egzekucji administracyjnej i sądowej, organy administracji rządowej, inne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które udokumentują swój interes prawny.

 

12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.


13) Data wpisania zbioru do rejestru:

01.07.1999

   

14) Data dokonania ostatniej aktualizacji:

19.02.2008

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2016 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 3275
30 marca 2016 10:52 Dariusz Panuszewski - Zmiana treści zakładki.
30 marca 2016 10:27 Dariusz Panuszewski - Zmiana treści zakładki.
14 marca 2016 12:45 Dariusz Panuszewski - Zmiana treści zakładki.