Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - organizacja i przeprowadzenie dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku szkolenia pod nazwą Spawanie metodą TIG - 141/111 - TUV

Płock: organizacja i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Spawanie metodą TIG - 141/111 - TUV
Numer ogłoszenia: 305930 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku , ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 2674630, faks 024 2674631.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Spawanie metodą TIG - 141/111 - TUV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: organizacja i przeprowadzenie dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku szkolenia pod nazwą Spawanie metodą TIG - 141/111 - TUV.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda by wykazał, iż prowadzi instytucję szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r Nr 69, poz.415 z późn. zm.). - posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do RIS w elektronicznej bazie danych prowadzonych przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek zostanie spełniony jeśli, Wykonawca będzie figurował w RIS na dzień składania ofert. Wykonawca może dołączyć do oferty zaświadczenie o wpisie do RIS.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda by wykonawca wykazał, iż dysponuje: - co najmniej jednym pomieszczeniem przystosowanym do prowadzenia zajęć teoretycznych dla minimum 10 uczestników wraz z dostępem do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym odbywają się zajęcia, - spawalnią spełniającą warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000r.) oraz zgodne z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca może polegać na odpowiednim potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędny potencjał techniczny na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie opisu sporządzonego przez Wykonawcę na załączniku nr 7 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: a) co najmniej dwoma osobami do prowadzenia zajęć teoretycznych z przedmiotu zamówienia (każdy moduł szkolenia może prowadzić inna osoba), które posiadają: - wykształcenie minimum średnie oraz uprawnienia w zakresie przygotowania pedagogicznego, - doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin dydaktycznych o tematyce zgodnej lub zbliżonej do modułu - kierunku szkolenia w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert; b. co najmniej dwoma osobami do prowadzenia zajęć praktycznych z przedmiotu zamówienia, które posiadają: - wykształcenie co najmniej zawodowe oraz uprawnienia w zakresie przygotowania pedagogicznego, - uprawnienia spawacza, - doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin praktycznych w zakresie objętym kierunkiem szkolenia w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie opisu sporządzonego przez Wykonawcę na załączniku nr 6 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

certyfikat jakości usług - jeśli firma posiada

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Sporządzony przez wykonawcę Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Program szkolenia sporządzony przez Wykonawcę - załącznik nr 3

3. Szczegółowa kalkulacja kosztów szkolenia sporządzona przez Wykonawcę - załącznik nr 4.

4. Wzór zaświadczenia Instytucji Szkoleniowej o ukończeniu szkolenia - sporządza Wykonawca zgodnie z wymogami obowiązującymi dla działalności tej specjalności i uzyskania kwalifikacji oraz zgodnie z § 75 ust. 3 pkt. 1-8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy,

5. wzór uprawnień TUV,

6. wzór ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia 7. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona do podpisania na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale XIV ust 3 pkt. 3.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 70

2 - Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej - 25

3 - Poświadczenie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

2.W przypadkach wymienionych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.

3.Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ.

4.Zmiany mogą dotyczyć:

a)zmiany osób wykonujących usługę,

b)zmiany terminu wykonania usługi,

c) zmiany miejsca wykonywania szkolenia,

d) zmiany wynagrodzenia,

e) zmiany podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-plock.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Plocku, ul. Kostrogaj 1 09-400 Płock pok. nr 28a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Plocku, ul. Kostrogaj 1 09-400 Płock pok. nr 26 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-08-20
Dokument wytworzony przez: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2012 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 1699
20 sierpnia 2012 13:15 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana danych dokumentu.
20 sierpnia 2012 13:08 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika [siwz_20120820_zal_6.doc] do dokumentu.
20 sierpnia 2012 13:08 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika [siwz_20120820.doc] do dokumentu.