Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Adres

ul. Kostrogaj 1

09-400 Płock

Telefon

sekretariat - 24 267 - 46 - 30

Telefon

informacja - 24 267 - 46 - 80

Fax

24 267 - 46 - 31

Strona www

Stanowiska

Zastępca Dyrektora

Czas pracy urzędu.

Czas pracy urzędu: 7.30 – 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 – 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku.

Opis

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku jest jednostką organizacyjną Powiatu Płockiego od dnia 01.01.2000 r. i wchodząc w skład powiatowej administracji zespolonej – realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) na terenie Powiatu Płockiego (tj. znajdujących się na terenie jego działania 15 gmin).

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku należy:
1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
6) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;
7) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
8) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
9) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;
10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
11) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
12) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;
13) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
14) współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
15) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
16) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;
17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
18) wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy;
19) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
20) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności przez:
a) realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,
b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;
21) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
22) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
23) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
24) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;
25) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
26) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
27) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy;
28) organizacja i realizowanie programów specjalnych;
29) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy;
30) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
31) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
32) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.


Zgodnie przepisem art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 782) podmioty wykonujące zadania publiczne są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznych, w tym m.in. informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667) Powiatowy Urząd Pracy w Płocku prowadzi następujące rejestry publiczne:

1. Rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku;
2. Rejestr pracodawców krajowych, z którymi współpracuje, i karty pracodawców krajowych prowadzących działalność na terenie powiatu oraz tych spoza powiatu, którzy zgłosili do niego krajową ofertę pracy.

W myśl przepisu z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań

Dane udostępniane są przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na wniosek, który spełnia wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), wniosek ma zastosowanie gdy przepisy na podstawie których rejestry i ewidencje prowadzone nie wskazują sposobu udostępnienia.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 18886
10 września 2018 11:38 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych jednostki.
04 lipca 2016 20:57 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych jednostki.
16 maja 2016 10:57 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.