Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

Adres

ul. Bielska 57a - I piętro, pokoje: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112

09-400 Płock

Telefon

24 267-68-39

Fax

24 267-68-81

Strona www

Stanowiska

Zastępca Dyrektora

Czas pracy

Jednostki organizacyjne Zarządu Dróg Powiatowych:
- Baza Nr 1 w Sikorzu,
- Baza Nr 2 w Bodzanowie z siedzibą w Chodkowie,
- Baza Nr 3 w Gąbinie z siedzibą w Koszelewie.


Godziny pracy:

a) siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku:
poniedziałek - piątek - w godz. od 7:30 do 15:30,

b) siedziby Baz Drogowych Nr 1 w Sikorzu, Nr 2 w Bodzanowie i Nr 3 w Gąbinie:
poniedziałek - piątek - w godz. od 7:30 do 15:30,

c) wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.Godziny przyjęć interesantów:

a) siedziba Zarządu w Płocku
- od poniedziałku do piątku - w godz. od 7:30 do 15:30,

b) siedziby Baz Drogowych Nr 1 w Sikorzu, Nr 2 w Bodzanowie i Nr 3 w Gąbinie
- od poniedziałku do piątku - w godz. od 7:30 do 15:30.

Kompetencje kierownictwa ZDP.

Kompetencje Kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku:

a) upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu w Płocku z zakresu drogownictwa, zgodnie z ustalonym Regulaminem Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych przyjętym uchwałą Nr 2/99 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 10 lutego 1999 r.

b) upoważnienie Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu w Płocku z zakresu drogownictwa, zgodnie z ustalonym Regulaminem Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych przyjętym uchwałą Nr 2/99 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 10 lutego 1999 r.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa.

Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

1. Rejestry:
- rejestr skarg i wniosków.

W prowadzonym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku rejestrze skarg i wniosków odnotowane są:
- nazwa instytucji, imię i nazwisko i adres zainteresowanego,
- przedmiot skargi, zażalenia
- do kogo skierowano skargę, zażalenie z podaniem terminu załatwienia,
- sposób załatwienia skargi, zażalenia,
- kogo zawiadomiono o sposobie załatwienia skargi, zażalenia i data wysłania zawiadomienia.

2. Ewidencje:
- ewidencja dróg i mostów.
Prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ewidencja dróg i mostów udostępniana jest zainteresowanym osobom w godzinach pracy Zarządu.

3. Archiwa:
- archiwum zakładowe Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

Udostępnianie akt dla celów urzędowych odbywa się za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, z której dane akta pochodzą.

Wydawanie akt poza obręb jednostki organizacyjnej następuje wyłącznie za zgodą dyrektora, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego.

Korzystanie z akt dla celów urzędowych odbywa się wyłącznie na podstawie karty udostępniania akt. Fakt wypożyczenia akt osoba wypożyczająca potwierdza własnoręcznym podpisem w rejestrze wydanych materiałów, natomiast przy zwrocie akt archiwum zakładowego kwituje ich zwrot.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 14996
13 kwietnia 2018 08:22 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych jednostki.
04 lipca 2016 21:01 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych jednostki.
10 lipca 2013 15:21 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.