Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3748/2017 Decyzje zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę 579/2012 z dnia 25.05.2012r., znak AB-II.6740.368.2012
zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę 579/2012 z dnia 25.05.2012r., znak AB-II.6740.368.2012 zmienionej decyzją Starosty Płockiego nr 425/2015 z dnia 12.05.2015r oraz nr 648/2015 z dnia 25.06.2015 i zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego obejmującego: zmianę funkcji budynku magazynowego złomu stalowego na budynek zakładu przetwórstwa mięsnego, budowę myjni samoobsługowej dla samochodów osobowych i ciężarowych typu ,,tir” wraz z infrastrukturą techniczną, budowę budynku handlowego wraz z infrastruktura techniczną oraz zmianę zagospodarowania terenu, na działkach nr ewid. 220/3, 220/4 i 221/42 w obrębie ewidencyjnym 0017 Maszewo Duże gm. Stara Biała, powiat płocki
AB-II.6740.550.2017
3747/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr ewid. 113 i 114 położonych w obrębie Karwosieki Noskowice gm. Brudzeń Duży
AB-II.6740.854.2017
3746/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
budowa zewnętrznej instalacji gazowej do budynku gospodarczego oraz przewoźnej suszarni zbóż wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z dwoma pojedynczymi zbiornikami naziemnymi o poj. 6400 l i 6700 l, na działce o nr ewid. 9/2, położonej w m. Brochocin, obręb 0004 Brochocin, w gm. Radzanowo, w powiecie płockim, w województwie mazowieckim
AB-II.6740.738.2017
3745/2017 Decyzje Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową na działkach nr: 692, 192/1, 224/5, 227/4, 253/2, 252, 697/2, 125/1, 697/1, 93/19, 117/16, 118/19, 194, 195/1, 208/6, 210/4, 211/5, 211/7, 214/2, 224/7, 224/8, 224/10, 224/12, 225/2,47/3, 47/4, 116/2, 122/2, 123/2, 253/4, 245/1, 193/1, 246/1, w obrębie Wykowo gmina Słupno, długość drogi 1,351 km.
AB-II.6740.3.3.2017
3744/2017 Decyzje decyzja
zezwolenie na transport odpadów dla LOVEKO Sp. z o.o. ul. Pałacowa 18,09471 Nowe Miszewo
ŚR-I.6233.24.2017
3743/2017 Decyzje Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
Budowa Instalacji mobilnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid, 47/7 w miejscowości Bulkowo Butary gm. Bulkowo
AB-II.6740.377.2017
3742/2017 Decyzje pozwolenie na budowę
budynku inwentarskiego - obory dla projektowanej obsady zwierząt 120,5 DJP na dz. nr ewid. 69/1 w m. Tłubice, gm. Bielsk, powiat płocki,
AB-II.6740.668.2017
3741/2017 Decyzje Wydanie Gminie Mała Wieś zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 90 cm, 95 cm, 75 cm, 100 cm, 110 cm, 110 cm, 60 cm, 60 cm, 69 cm, 57 m, 71 cm, 76 cm, 130 cm, 110 cm, 120 cm, 60 cm, 96 cm, 152 cm, 160 cm i 110 cm, rosnących na działce o nr ewid. 86/1, obręb ewid. nr 0006 Dzierżanowo, gmina Mała Wieś
ŚR-II.613.44.2017
3740/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego z utworów czwartorzędowych poprzez studnie głębinowe nr 1 i nr 2 zlokalizowane na działce o nr ew. 71 w. Kobylniki gm. Wyszogród dla REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o. w Wyszogrodzie przy ul. Szkolnej 15
SR-II.6341.96.2017.JL
3739/2017 Decyzje decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
rozbudowa drogi gminnej 291125W relacji Barcik - Łaziska - Bończa - Budy oraz drogi gminnej 291114W w m Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799, na działkach nr 399, 398, 379/1, 378, 377/3, 377/1, 376/1, 375/1, 374, 373, 362, 361, 196 i 406 w m. Łaziska obręb Łaziska, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie
AB-II.6740.554.2017