Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4118/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę placów magazynowania odpadów, surowców i produktów w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach kategoria XXII wraz z niezbędną infrastrukturą 1. Kanalizacja odciekowa 2. Oświetlenie placów 3. Przepompownia ścieków 4. Ogrodzenie placów 5. Wewnątrz zakładowa instalacja hydrantowa p. poż.
AB-II.6740.679.2019
4117/2019 Decyzje decyzja
z wniosku Gminy Słubice zezwalająca na usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., 6 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 58 cm, 54 cm, 66 cm, 79 cm, 61 cm i 74 cm rosnących na działce o nr ewid. 217/3, obręb 0008 Łaziska, stanowiącej własność Gminy Słubice. Naliczająca Gminie Słubice opłatę za usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 58 cm, 54 cm, 66 cm, 79 cm, 61 cm i 74 cm rosnących na działce o nr ewid. 217/3, obręb 0008 Łaziska, stanowiącej własność Gminy Słubice - w łącznej kwocie 9800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych). Uzależniająca zezwolenie na usunięcie drzew od wykonania przez Gminę Słubice nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., w ilości co najmniej 6 sztuk drzew.
ŚR-II.613.50.2019.JD
4116/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Mała Wieś
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym 1 sztuki z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 191 cm oraz 1 sztuki z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 196 cm, rosnących na działce o nr ewid. 192, obręb ewid. nr 0014 Mała Wieś, gm. Mała Wieś, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś
ŚR-II.613.64.2019.OB
4115/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku inwentarskim wraz z instalacją zbiornikową zasilaną dwoma zbiornikami naziemnymi na gaz płynny o pojemności 6400 litrów na działce nr ewid. 483/3 położonej w obrębie 0016 Środoń, gm. Nowy Duninów
AB-II.6740.705.2019
4114/2019 Decyzje Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę Starosty Płockiego nr 978/2017 z dnia 11.09.2017r. znak: AB-II.6740.685.2017
Budowa hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno - socjalno - biurowym, na działkach nr ewid. 265/8, 266/5 i 267/1 położonych w miejscowości Cekanowo, obręb 0004 Cekanowo, gm. Słupno, powiat płocki
AB-II.6740.531.2019
4113/2019 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy Łąck
postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 260 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 1, obręb ewid. nr 0022 Zofiówka, gm. Łąck, będącej własność Gminy Łąck, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 290715W
ŚR-II.613.64.2019.OB
4112/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku klon jawor o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 178 cm i 119 cm, rosnących na działce o nr ewid. 101/1, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno
ŚR-II.613.62.2019.OB
4111/2019 Decyzje decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
Kurnik do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 400000 szt. wraz z infrastruktura towarzyszącą (2 silosy na pasze, 2 szczelne zbiorniki bezodpływowe) w zabudowie zagrodowej oraz rozbiórka istniejącego kurnika na dz. nr 45/3, 45/8, 45/2 w m. Bronowo Nowe, gm Stara Biała
AB-II.6740.313.2019
4110/2019 Decyzje decyzja
zmieniająca decyzję Starosty Płockiego z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: ŚR-I.6233.33.2017, zmienioną decyzją z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: ŚR-I.6233.14.2018 i decyzją z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: ŚR-I.6233.10.2019, udzielającą spółce MPM PRO-ECO Sp. z o.o., Mańkowo 37c, 09-411 Biała zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie czasu obowiązywania zezwolenia
ŚR-I.6233.15.2019
4109/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego decyzją Starosty Płockiego z dnia 18 grudnia 2017 r. znak: SR-I.6233.33.2017 dla MPM PRO-ECO Sp. z o.o. w Mańkowie
ŚR-I.6233.15.2019