Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3951/2018 Wnioski o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność gminy
Wniosek Gminy Słupno w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 163 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 152/61, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gmina Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno
ŚR-II.613.55.2018.OB
3950/2018 Decyzje decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność gminy
wydanie decyzja zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 222 cm i 155 cm, rosnących na działce o nr ewid. 39/1, obręb ewid. nr 0013 Mirosław, gm. Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291202W
ŚR-II.613.24.2018.OB
3949/2018 Decyzje decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie istniejącej stacji uzdatniania wody oraz jej rozbudowę, na działkach o nr ewid. 141/2 i 142/1 w miejscowości Radzanowo Dębniki obręb 0018 Radzanowo Dębniki, w gminie Radzanowo, w powiecie płockim, w zabudowie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
AB-II.6740.239.2018
3948/2018 Wnioski o wydanie decyzji wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 71 cm, 71 cm i 59 cm, rosnących na działce o nr ewid. 20/3, obręb ewid. nr 0015 Ludwikowo, gm. Stara Biała, będącej własnością Gminy Stara Biała, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej
ŚR-II.613.44.2018.MK
3947/2018 Decyzje Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego – chlewni dla projektowanej obsady zwierząt 133 DJP, tj. liczby stanowisk dla zwierząt od 400 szt. do 950 szt. oraz budowa budynku inwentarskiego – chlewni dla projektowanej obsady zwierząt 140 DJP, tj. o liczbie stanowisk dla zwierząt 1000 szt. wraz z infrastrukturą techniczną, w zabudowie zagrodowej, na działce nr ewid. 6 w m. Karsy, obręb 0016 Karsy, gm. Drobin
AB-II.6740.371.2018
3946/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej
,,Budowa ulicy Stepowej w Nowym Gulczewie gmina Słupno - etap I od ulicy Rogozińskiej do ulicy Zagłoby - etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy' obejmująca budowę drogi gminnej (ulicy Stepowej) w Nowym Gulczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci gazowej. Inwestycja przewidziana jest na działkach nr ewid. 149/1, 164/1, 163/2, 163/32, 163/18, 27/2, 147, 139/1, 27/29, 139/7, 168/1, 167/2, 169/9, 167/12, 169/3, 144, 160/5, 83/81, 83/25, 148, 83/1, 57/1, 58/1, 167/3, 83/32 w m. Nowe Gulczewo obręb 0006 Gulczewo Kolonia gm. Słupno.
AB-II.6740.3.10.2018
3945/2018 Decyzje decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
hala magazynowo-produkcyjna będąca częścią zakładu produkcyjnego Zakładów Mięsnych Olewnik-Bis Sp. z o.o. w Świerczynku na działkach nr ewid. 95/3, 95/5, 95/6, 96/1 położonych w obrębie 0043 Świerczynek gm. Drobin
AB-II.6740.456.2018
3944/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku topoli nienależącej do gatunku rodzimego o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 220 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 429/1, obręb ewid. nr 0014 Drobin, gm. Drobin
ŚR-II.613.45.2018.MK
3943/2018 Polityki, strategie, plany lub programy "Uproszczone plany urządzenia lasu" wraz z Podsumowaniem prac nad projektami uproszczonych planów urządzenia lasu
"Uproszczone plan urządzenia lasu" obrębów ewidencyjnych:Dobrzyków, Nowa Korzeniówka, Góry Małe, Piaski, Potrzebna i Nowe Wymyśle, gm. Gąbin; Nowe Rumunki i Sendeń Duży, gm. Łąck oraz Grzybów, Juliszew, Leonów, Piotrkówek i Zyck Nowy, gm. Słubice wraz z Podsumowaniem prac nad projektami uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach 13 obrębów ewidencyjnych w 3 gminach powiatu płockiego: Gąbin, Łąck i Słubice, na okres ich obowiązywania od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.
ŚR-I.6162.97.2017
3942/2018 Decyzje Zezwolenie Miastu i Gminie Drobin na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym 1 sztuki z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 300 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 155, obręb ewid. nr 0034 Nowa Wieś, gm. Drobin oraz 1 sztuki z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 440 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 46, obręb ewid. nr 0014 Drobin, gm. Drobin, będących własnością Miasta i Gminy Drobin, stanowiących pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 290509W
ŚR-II.613.8.2018.MK