Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4156/2019 Decyzje z wniosku Miasta i Gminy Drobin
decyzja zezwalająca na usuniecie 3 sztuk drzew z gatunku Robinia akacjowa o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 150 cm, 80 cm i 130 cm, rosnących na działce o nr ewid. 64/2 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin – w terminie do 30 grudnia 2019 r. Uzależniająca wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzew, od wykonania przez Miasto i Gminę Drobin nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 30 października 2020 r., w ilości co najmniej 3 sztuk drzew z gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pni mierzonych na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 64/2, od strony granicy z działką o nr ewid. 63/1 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, w pasie zieleni przy nieutwardzonej drodze dojazdowej, naprzeciw budynku mieszkalnego, w miejscach nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną, obiektami budowlanymi i przeznaczeniem działki. Zobowiązująca Miasto i Gminę Drobin do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu, nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. Określająca warunki techniczne sadzenia drzew tj. przed sadzeniem należy oczyścić teren z chwastów, przekopać grunt na szerokość dwa razy większą od szerokości bryły korzeniowej, usunąć chwasty, a słabą glebę nawieźć kompostem (w proporcji 1:1) lub obornikiem (5-10 l/m2). Bryłę korzeniową na kilka godzin przed sadzeniem trzeba dobrze zmoczyć. Roślinę z odkrytymi korzeniami lub balotowane wstawiamy do wiadra z wodą, a doniczki z sadzonkami obficie podlewamy. Następnie sadzonkę ustawiamy pionowo i szczelnie obsypujemy urodzajną ziemią, którą należy mocno udeptać. Wokół rośliny formujemy zagłębienie, w którym będzie się gromadzić woda w czasie podlewania. Posadzone drzewo wymaga ustabilizowania dwoma lub trzema palikami każde, które należy wbić po posadzeniu rośliny. Drzewo należy przywiązać do palików. W pierwszym roku drzewo należy podlewać i odchwaszczać. Warto wyściółkować podłoże wokół pnia (warstwa kory o grubości 5-8 cm).
ŚR-II.613.79.2019.OB
4155/2019 Decyzje decyzja
zmiana decyzji Starosty Płockiego z dnia 18 grudnia 2017 r. znak: ŚR-I.6233.2017 udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów MPM PRO-ECO Sp. z o.o., Mańkowo 37 c, 09 - 411 Biała
Śr-I.6233.23.2019
4154/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o zmianę decyzji Starosty Płockiego z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: ŚR-I.6233.33.2017 udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów MPM PRO-ECO Sp. z o.o. w Mańkowie 37c
ŚR-I.6233.23.2019
4153/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 221 cm, 166 cm i 196 cm, rosnących na działce o nr ewid. 39/1 obręb ewid. nr 0013 Mirosław, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291202W
ŚR-II.613.94.2019.OB
4152/2019 Decyzje Z wniosku gminy Łąck
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Wierzba krucha o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 260 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 1, obręb ewid. nr 0022 Zofiówka, gm. Łąck, stanowiącej własność Gminy Łąck, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290715W - w terminie do 30 listopada 2019 r. Nie naliczająca Gminie Łąck opłaty za usunięcie 1 sztuki ww. drzewa z gatunku Wierzba krucha. Uzależniająca zezwolenie na usunięcie ww. drzewa od wykonania przez Gminę Łąck nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r., w ilości co najmniej 2 sztuk drzew z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pni mierzonych na wysokości 100 cm: 12 cm, na działce o nr ewid. 192/13 obręb ewid. 0005 Koszelówka, wzdłuż drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1 obręb ewid. 0022 Zofiówka, w sąsiedztwie usuwanego drzewa (po przeciwnej stronie drogi), w miejscach nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną i przeznaczeniem działki. Zobowiązująca Gminę Łąck do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu, nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 5 maja 2020 r.
ŚR-II.613.63.2019.OB
4151/2019 Decyzje Z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 190 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 530, obręb 0001 Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin - w terminie do 15 września 2019 r.
ŚR-II.617.70.2019.OB
4150/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Łąck
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 110 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 62, obręb ewid. nr 0014 Sendeń Mały, gm. Łąck, będącej własnością Gminy Łąck, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 290701W
ŚR-II.613.92.2019.OB
4149/2019 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy Słubice
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku z gatunku Lipa szerokolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 69 cm i 167 cm, rosnących na działce o nr ewid. 95/6, obręb 0017 Wiączemin Polski, gm. Słubice, będącej własnością Gminy Słubice
ŚR-II.613.77.2019.JD
4148/2019 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 174 cm i 187 cm, rosnących na działce o nr ewid. 466, obręb 0012 Rębowo, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród
ŚR-II.613.83.2019.JD
4147/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Modrzew europejski o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 65 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 39/6 obręb ewid. nr 0006 Gulczewo Kolonia, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291203W
Śr-II.613.84.2019.OB