Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4146/2019 Decyzje Z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 138 cm i 135 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1176, obręb ewid. nr 0001 Wyszogród, gm. Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291530W - w terminie do 30 grudnia 2019 r.
ŚR-II.613.43.2019.JD
4145/2019 Decyzje z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
zezwolenie na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa oznaczonych nr 6, nr 7 i nr 8 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm odpowiednio: 200 cm, 178 cm i 167 cm, rosnących na działce o nr ewid. 23/2, obręb ewid. nr 0006 PGR Grodkowo, gm. Wyszogród, stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 291545W – w terminie do 30 grudnia 2019 r.
ŚR-II.613.51.2019.JD
4144/2019 Decyzje z wniosku Miasta i Gminy Drobin
1.decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Wiąz pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 135 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 64/2 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin – w terminie do 30 grudnia 2019 r. 2.Uzależniająca zezwolenie na usunięcie drzewa, o których mowa w pkt 1 niniejszej decyzji od wykonania przez Miasto i Gminę Drobin nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r., w ilości co najmniej 1 sztuki drzewa z gatunku Jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 64/2, od wschodniej strony granicy z działką o nr ewid. 65 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, w miejscach nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną, obiektami budowlanymi i przeznaczeniem działki. 3. Zobowiązująca Miasto i Gminę Drobin do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu, nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r.
ŚR.II.613.56.2019.OB
4143/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronowo zalesie i Trzepowo Nowe gmina Stara biała na działkach nr ewid. 153/1, 138/2, 136/2, 162, 136/3, 138/3, 140, 139/1, 142/3, 141/1, 141/2, 142/4, 144/11, 143/2, 149/8, 147, 145/1, 149/12 148, 149/7, 160, 163, 205/1 położonych w obrębie Bronowo Zalesie oraz na działkach nr ewid.8, 1/1, 9, 1/3, 10/3, 10/4, 6, 10/2, 11, 5 położonych w obrębie Trzepowo Nowe
AB-II.6740.3.10.2019
4142/2019 Decyzje decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
budowa kurnika, dwóch silosów o poj. 50 m3 każdy, wiaty na maszyny rolnicze, zbiornika na odcieki biologiczne oraz instalację zbiornikowa na gaz płynny z dwoma pojedynczymi zbiornikami naziemnymi o poj. 6400 l każdy, na działkach nr ewid. 40/2, 41 w m. Maszewo, obręb Maszewo nad Wisłą gm Stara Biała
AB-II.6740.599.2019
4141/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa rurociągu DN700, L=760,0 m wraz z komorą żelbetową oraz tacą T1 w ramach zadania ,,Przystosowanie rurociągów na odcinku wschodnim do możliwości tłoczenia z Płocka do Adamowa. Baza Miszewko Strzałkowskie', na działkach nr ewid.: 14/17, 14/12, 14/23 w m. Miszewko Strzałkowskie i 360/2, 361/2, 362/2, 363/2 w m. Cekanowo gm. Słupno.
AB-II.6740.974.2019
4140/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock z dnia 28.06.2019 r., znak: BHP/2019 o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Płockiego z dnia 15 marca 2010 r., znak: RŚ-II.7644-3/29/2010 - pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z instalacji do produkcji, obróbki mechanicznej metalowych elementów konstrukcyjnych i spawalni oraz z instalacji - malarni zlokalizowanych na terenie Zakładu Konstrukcji Stalowych w Białej 29, gm. Stara Biała, udzielonego spółce NAFTOREMONT Sp. z o.o. oraz wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do powlekania konstrukcji stalowych, eksploatowanej na terenie zakładu w m. Biała ul. Kordeckiego 25, gm. Stara Biała
SR-I.6220.2.2019
4139/2019 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku Robinia akacjowa o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 150 cm, 80 cm i 130 cm, rosnących na działce o nr ewid. 64/2, obręb ewid. 0012 Dobrosielice I, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin
ŚR-II.613.79.2019.JD
4138/2019 Decyzje Decyzja z wniosku Gminy Nowy Duninów
zezwalająca na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity oznaczonych nr 1, nr 2 i nr 3 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm odpowiednio: 72 cm, 132 cm i 120 cm, rosnących na działce o nr ewid. 300, obręb ewid. nr 0012 Nowy Duninów, gmina Nowy Duninów, stanowiącej własność Gminy Nowy Duninów, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290904W - w terminie do 30 listopada 2019 r.
ŚR-II.613.48.2019.OB
4137/2019 Decyzje Decyzja z wniosku Gminy Stara Biała
zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 84 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 15/3, obręb ewid. nr 0015 Ludwikowo, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała - w terminie do 31 grudnia 2019 r.
ŚR-II.613.61.2019.OB