Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4136/2019 Decyzje decyzja o zmianie pozwolenia na budowę
zmienienie ostatecznej decyzji Starosty Płockiego nr 1204/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. (znak AB-II.6740.1100.2017), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego suszarnię zboża, próbnik elektromechaniczny do pobierania próbek zboża, zespół 6 szt. zbiorników naziemnych gazu płynnego o poj. 6400 dm3 każdy wraz z parownikiem, w zabudowie usługowo-składowo- magazynowej, na działce o nr ewid. 91/5 w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie obręb 0023 Ślepkowo Szlacheckie, w gminie Radzanowo, w powiecie płockim i zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego obejmującego suszarnię zboża, próbnik elektromechaniczny do pobierania próbek zboża, zespół 6 szt. zbiorników naziemnych gazu płynnego o poj. 6400 dm3 każdy wraz z parownikiem, w zabudowie usługowo-składowo-magazynowej, na działce o nr ewid. 91/5 w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie obręb 0023 Ślepkowo Szlacheckie, w gminie Radzanowo, w powiecie płockim
AB_II.6740.797.2019
4135/2019 Decyzje Decyzja z wniosku Gminy Bodzanów
zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Wierzba biała oznaczonego nr 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 400 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 358, obręb ewid. nr 0004 Bodzanów, gm. Bodzanów, stanowiącej własność Gminy Bodzanów
ŚR-II.613.58.2019.OB
4134/2019 Decyzje Z wniosku Gminy Łąck
decyzja zezwalająca Gminie Łąck na usunięcie 6 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 95 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku Modrzew europejski o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 160 cm oraz 4 sztuk drzew z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 120 cm, 155 cm, 130 cm i 165 cm, rosnących na działce o nr ewid. 147/3, obręb ewid. nr 0014 Sendeń Mały, gm. Łąck, będącej własnością Gminy Łąck.
ŚR-II.613.67.2019.OB
4133/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Klon pospolity o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 89 cm i 98 cm, rosnących na granicy działki o nr ewid. 127, obręb ewid. nr 0030 Nagórki Dobrskie, gm. Drobin, stanowiącej własnością Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290528W i działki o nr ewid. 136, obręb ewid. nr 0030 Nagórki Dobrskie, gm. Drobin, stanowiącej własność osoby fizycznej
ŚR-II.613.75.2019.OB
4132/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Miasta i Gminy Drobin
o wydanie zezwolenia na usunięcie: 1.1. 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 74 cm, 97 cm, 118 cm, 93 cm, 165 cm oraz 1 sztuki z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 90 cm, rosnących na granicy działki o nr ewid. 211/1 obręb ewid. 0024 Łęg Probostwo, gmina Drobin, stanowiącej własność osoby fizycznej i działki o nr ewid. 91 obręb ewid nr 0024 Łęg Probostwo, gmina Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi powiatowej nr 2996W; 1.2. 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 140 cm, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 211/2 obręb ewid. nr 0024 Łęg Probostwo, gmina Drobin stanowiąca własność Miasta i Gminy Drobin i działki o nr ewid. 91 obręb ewid. nr 0024 Łęg Probostwo, gmina Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi powiatowej nr 2996W.
ŚR-II.613.54.2019.OB
4131/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Gąbin
wszczęcie postepowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 190 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 530 obręb ewid. nr 0001 Gąbin, gm. Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin
ŚR-II.613.70.2019.OB
4130/2019 Decyzje decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku inwentarskim wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z dwoma zbiornikami naziemnymi o pojemności 6400 litrów, na działce o nr ewid. 483/3 położonej w m. Środoń, obręb 0016 Środoń, w gminie Nowy Duninów,
AB-II.6740.705.2019
4129/2019 Decyzje z wniosku Gminy Nowy Duninów
decyzja zezwalająca Gminie Nowy Duninów na usunięcie w terminie do 30 listopada 2019 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową, 2 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych oznaczonych nr 1 i nr 2 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 115 cm i 120 cm, rosnących na działce o nr ewid. 23/10, obręb ewid. nr 0015 Soczewka, gm. Nowy Duninów, stanowiącej własność Gminy Nowy Duninów. Uzależniająca zezwolenie na usunięcie ww. drzew, od wykonania przez Gminę Nowy Duninów nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 30 maja 2020 r., w ilości co najmniej 2 sztuk drzew z gatunku Jarząb pospolity o obwodzie pni mierzonych na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 23/10, od strony granicy z działką o nr ewid. 23/7 obręb ewid. nr 0015 Soczewka, w sąsiedztwie usuwanych drzew.
ŚR-II.613.49.2019.OB
4128/2019 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca Gminie Słupno na usunięcie 2 sztuk drzew oznaczonych nr 3 i nr 4 z gatunku klon jawor o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 178 cm i 119 cm, rosnących na działce o nr ewid. 101/1, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno – w terminie do 30 sierpnia 2019 r. 2.Naliczająca Gminie Słupno opłatę za usunięcie 2 sztuk drzew oznaczonych nr 3 i nr 4 z gatunku klon jawor o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 178 cm i 119 cm, rosnących na działce o nr ewid. 101/1, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno - w kwocie 8.910,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych). 3.Uzależniająca zezwolenie na usunięcie ww. drzew od wykonania przez Gminę Słupno nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r., w ilości co najmniej 2 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny odmiana kulista o obwodzie pni mierzonych na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 101/1, wzdłuż parkingu samochodowego zlokalizowanego od strony granicy z działką o nr ewid. 230 obręb ewid. 0017 Słupno, gm. Słupno, w miejscach nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną i przeznaczeniem działki.
ŚR-II.613.62.2019.OB
4127/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
Budowa suszarni zboża, próbnika elektromechanicznego do pobierania próbek zboża, zespołu zbiorników naziemnych gazu płynnego wraz z parownikiem na potrzeby suszarni, na dz. nr 91/5 położonej w m. Ślepkowo Szlacheckie, w obrębie ewid. 0023 Ślepkowo Szlacheckie, w gm. Radzanowo, w pow. płockim - wniosek o zmianę pozwolenia na budowę z dnia 2 listopada 2017 r. nr 1204/2017
AB-II.6740.797.2019