Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4212/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Nowy Duninów
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew oznaczonych we wniosku numerami 4 i 5 z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 85 cm i 80 cm, rosnących na działce o nr ewid. 221 obręb ewid. nr 0015 Soczewka, gm. Nowy Duninów, stanowiących własność Gminy Nowy Duninów
ŚR-II.613.137.2019.OB
4211/2019 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca Gminie Słupno na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 155 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 101/1 obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno, w terminie do 29 lutego 2020 r..
ŚR-II.613.122.2019.OB
4210/2019 Decyzje Z wniosku Gminy Bulkowo
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z Wierzba krucha, w tym: 1 sztuki drzew oznaczonego we wniosku nr 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 290 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 58, obręb ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290409W oraz 1 sztuki drzewa oznaczonego we wniosku nr 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 335 cm, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290409W oraz działki o nr ewid. 60/3, obręb ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność osoby fizycznej - w terminie do 28 lutego 2020 r.
ŚR-II.613.102.2019.OB
4209/2019 Decyzje Zmiana decyzji o pozwolenie na budowę
Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym na budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym; budowa budynku montowni z zapleczem socjalnym i magazynowym; budowa budynku śrutowni, malarni i suszarni; budowa budynku produkcyjno-magazynowego; budowa budynku magazynowo-składowego; budowa instalacji wewnętrznych dla projektowanych obiektów: wodnokanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych; budowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny z grupą 3 zbiorników naziemnych o poj. 6400 l każdy; budowa parkingu, chodników, terenów utwardzonych oraz przeciwpożarowego zbiornika wodnego wraz z drogą pożarową i placem manewrowym, w miejsc. Ogorzelice, Proboszczewice Nowe, na działce nr 8/1 w obrębie Ogorzelice i na działce nr 10/14 w obrębie Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała
AB-II.6740.1414.2019
4208/2019 Decyzje zmiana decyzji o pozwolenie na budowę
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy do 20 kW o pionowej osi obrotu oraz abonenckie przyłącze elektroenergetyczne SN wraz z abonencką stacją transformatorową SN/nN w m. Kobierniki na działkach nr 42/11, 42/12, 43/3, 43/4, 44/1 w obrębie Kobierniki i na działkach nr 5/2, 66 w obrębie PGR Srebrna - zmiana pozwolenia na budowę decyzja nr 1328/2017
AB-II.6740.1298.2019
4207/2019 Decyzje pozwolenie na budowę
farmy fotowoltaicznej ŁĄCK I o mocy zainstalowanej do 1 MW na dz. nr ewid. 69/3 w m. Kościuszków, gm. Łąck, powiat płocki
AB-II.6740.129.2019
4206/2019 Decyzje Z wniosku Gminy Słubice
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa dwupniowego z gatunku Topola kanadyjska o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 231 cm i 192 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 347/2, obręb 0010 Piotrkówek, gm. Słubice, będącej własnością Gminy Słubice
ŚR-II.613.121.2019.JD
4205/2019 Decyzje Wniosek Gminy i Miasta Wyszogród
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew z gatunku Lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 157 cm, 120 cm, 135 cm, 164 cm, 95 cm, 196 cm, 220 cm, 132 cm, 205 cm, 150 cm, 145 cm, 158 cm, 178 cm, 138 cm, 138 cm, 260 cm, 157 cm i 156 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1171, obręb ewid. 0001 Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród
ŚR-II.613.134.2019.JD
4204/2019 Decyzje Z wniosku Gminy Staroźreby
decyzja zezwalająca na usuniecie 4 sztuk drzew, w tym: 1. 2 sztuk drzew z gatunku Świerk pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 57 cm i 110 cm rosnących na działce o nr ewid. 5/2, obręb ewid. 0035 Smardzewo, gm. Staroźreby, stanowiącej własność Gminy Staroźreby; 2. 2 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 177 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Żywotnik zachodni o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 53 cm, rosnących na działce o nr ewid. 5/10, obręb ewid. 0035 Smardzewo, gm. Staroźreby, stanowiącej własność Gminy Staroźreby
ŚR-II.613.106.2019.JD
4203/2019 Decyzje Z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
decyzja zezwalająca na usuniecie 2 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 132 cm i 160 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1171, obręb ewid. 0001 Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród
ŚR-II.613.105.2019.JD