Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4269/2020 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 122 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 108, obręb ewid. nr 0005 Gulczewo, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 291204W.
ŚR-II.613.31.2020.OB
4268/2020 Decyzje Z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 maja 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzewa w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 1 sztuki drzewa z gatunku Wierzba biała o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 256 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 760/2, obręb ewid. nr 0006 Nowe Grabie, gm. Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin, kolidującego z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40.
ŚR-II.613.11.2020.JD
4267/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Bodzanów
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 września 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 3 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Świerk pospolity oznaczonego nr 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 65 cm; 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna oznaczonego nr 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 155 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Robinia akacjowa oznaczonego nr 3 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 135 cm, rosnących na działce o nr ewid. 53/4, obręb ewid. 0006 Chodkowo, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.18.2020.JD
4266/2020 Decyzje decyzja o odmowie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i zmiany pozwolenia na budowę
farma fotowoltaiczna o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą,na działkach nr 113, 114 położonych w m. Karwosieki Noskowice, w obrębie ewid. 0015 Karwosieki Noskowice, w gm. Brudzeń Duży,
AB-II.6740.1706.2019
4265/2020 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 120 cm i 152 cm, rosnących na działce o nr ewid. 39/1, obręb ewid. 0013 Mirosław,gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291202W.
ŚR-II.613.27.2020.OB
4264/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Stara Biała
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 listopada 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 2 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły oznaczonych nr 1 i nr 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 135 cm i 213 cm, rosnących na działce o nr ewid. 512, obręb ewid. nr 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała, ul. Mazowieckiego, stanowiącej własność Gminy Stara Biała, kolidujących z planowaną inwestycją przebudową drogi ul. Marii Konopnickiej.
ŚR-II.613.16.2020.JD
4263/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Łąck
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 maja 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową, 6 sztuk drzew z gatunku Olcha czarna, w tym: 1.1. 2 sztuk drzew dwupniowych oznaczonych nr 1 i nr 6 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 124 cm i 116 cm oraz 93 cm i 48 cm, 1.2. 4 sztuk drzew oznaczonych nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 102 cm, 118 cm, 137 cm i 105 cm, rosnących na działce o nr ewid. 53/2, obręb ewid. nr 0005 Koszelówka, gm. Łąck, stanowiącej własność Gminy Łąck, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290730W.
ŚR-II.613.7.2020.OB
4262/2020 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym: 2 sztuk drzew z gatunku Świerk pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 73 cm i 73 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Sosna zwyczajna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 64 cm, rosnących na działce o nr ewid. 854/1, obręb ewid. 0001 Gąbin, gm. Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin
ŚR-II.613.28.2020.JD
4261/2020 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z gatunku Dąb szypułkowy, w tym 4 sztuk drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 121cm, 123 cm, 52 cm, 86 cm, rosnących na działce o nr ewid. 294/7, obręb ewid. 0007 Grabie Polskie, gm. Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin oraz 1 sztuki drzew o obwodach pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 75 cm , rosnącego na działce o nr ewid. 164, obręb ewid. 0007 Grabie Polskie, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin.
ŚR-II.613.24.2020.JD
4260/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Stara Biała
decyzja zezwalająca na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 94 cm oraz 2 sztuk drzew z gatunku Klon pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 182 cm i 212 cm, rosnących na działce o nr ewid. 361, obręb ewid. nr 0022 Proboszczewice Stare, gm. Stara Biała
ŚR-II.613.12.2020.JD