Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4172/2019 Decyzje z wniosku Miasta i Gminy Drobin
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych oznaczonego nr 1, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 173 cm, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 91 obręb ewid. nr 0024, Łęg Probostwo, gmina Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi powiatowej nr 2996W i działki o nr ewid. 210 obręb ewid. nr 0024 Łęg Probostwo, gmina Drobin, stanowiącej współwłasność osób fizycznych,oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych oznaczonego nr 2, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 240 cm, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 91 obręb ewid. nr 0024, Łęg Probostwo, gmina Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi powiatowej nr 2996W i działki o nr ewid. 211/1 obręb ewid. nr 0024 Łęg Probostwo, gmina Drobin, stanowiącej własność osoby fizycznej.
ŚR-II.613.69.2019.OB
4171/2019 Decyzje z wniosku Gminy Słubice
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku z gatunku Lipa szerokolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 69 cm i 167 cm, rosnących na działce o nr ewid. 95/6, obręb 0017 Wiączemin Polski, gm. Słubice, będącej własnością Gminy Słubice
ŚR-II.613.77.2019.JD
4170/2019 Decyzje z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew oznaczonych nr 1 i nr 2 z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych, o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 174 cm i 187 cm, rosnących na działce o nr ewid. 466 obręb ewid. nr 0012 Rębowo, gm. Wyszogród, stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród
ŚR-II.613.83.2019.JD
4169/2019 Decyzje z wniosku Miasta i Gminy Drobin
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata, oznaczonego we wniosku nr 3, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 74 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion wyniosły, oznaczonego we wniosku nr 8, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 90 cm, rosnących na działce o nr ewid. 91 obręb ewid nr 0024 Łęg Probostwo, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi powiatowej nr 2996W
ŚR-II.613.54.2019.OB
4168/2019 Decyzje Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
budynek inwentarski - kurnik do chowu kurcząt brojlerów wraz z urządzeniami towarzyszącymi - I etap realizacji na działce nr ewid. 58 w m. Mogielnica, gm. Drobin
nie dotyczy
4167/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Bodzanów
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 130 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 119/19, obręb 0003 Białobrzegi, gm. Bodzanów, będącej własnością Gminy Bodzanów
ŚR-II.613.103.2019.JD
4166/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Bulkowo
wszczęcie postępowania w sprawie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym: 1. 1 sztuki drzewa oznaczonego we wniosku nr 1 z gatunku Wierzba krucha o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 330 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 58, obręb ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290409W; 2. 1 sztuki drzewa oznaczonego we wniosku nr 2 z gatunku Wierzba krucha o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 400 cm, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 58, obręb ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290409W oraz działki o nr ewid. 60/3, obręb ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność osoby fizycznej.
ŚR-II.613.102.2019.OB
4165/2019 Decyzje Decyzja z wniosku Miasta i Gminy Drobin
w spawie o o wydanie zezwolenia na usunięcie: 1. 5 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 74 cm, 97 cm, 118 cm, 93 cm, 165 cm oznaczonych numerami odpowiednio: 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 oraz 1 sztuki z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 90 cm oznaczonego nr 8, rosnących na działce o nr ewid. 91 obręb ewid nr 0024 Łęg Probostwo, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi powiatowej nr 2996W; 2. 1 sztuki drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 140 cm oznaczonego nr 9, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 211/2 obręb ewid. nr 0024 Łęg Probostwo, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin i działki o nr ewid. 91 obręb ewid. nr 0024 Łęg Probostwo, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi powiatowej nr 2996W
ŚR-II.613.101.2019.OB
4164/2019 Decyzje pozwolenie
na wytwarzanie odpadów dla Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. , ul. Zglenickiego 46, 09-411 Płock
ŚR-I.6220.2.2019
4163/2019 Decyzje Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
stacja regazyfikacji LNG, stacja redukcyjno-pomiaarowa oraz gazociąg średniego ciśnienia DN 160 PE na działce nr ewid. 95/6 położonej w m. Świerczynek, gm. Drobin
AB-II.6740.650.2019