Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4162/2019 Decyzje z wniosku Gminy Łąck
decyzja zezwalająca Gminie Łąck na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 110 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 62, obręb 0014 Sendeń Mały, stanowiącej własność Gminy Łąck, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290701W - w terminie do 30 października 2019 r. Naliczająca Gminie Łąck opłatę za usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 110 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 62, obręb 0014 Sendeń Mały, stanowiącej własność Gminy Łąck - w łącznej kwocie 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych). Uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzewa od wykonania przez Gminę Łąck nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej 1 sztuki drzewa z gatunku Jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 14/11 obręb ewid. 0014 Sendeń Mały, wzdłuż drogi gruntowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 62 obręb ewid. nr 0014 Sendeń Mały na wysokości działki sąsiedniej o nr ewid. 14/2, w miejscach niekolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną i przeznaczeniem działki, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Zobowiązująca Gminę Łąck do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 10 maja 2020 r. Odroczająca termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa z gatunku Lipa drobnolistna, naliczonej w pkt 2 niniejszej decyzji, na okres 3 lat od dnia upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych wskazanego w pkt 3 niniejszego zezwolenia. Określającej warunki techniczne sadzenia drzew tj. przed sadzeniem należy przekopać grunt na szerokość dwa razy większą od szerokości bryły korzeniowej, usunąć chwasty, a słabą glebę nawieźć kompostem (w proporcji 1:1) lub obornikiem (5-10 l/m2). Bryłę korzeniową na kilka godzin przed sadzeniem trzeba dobrze zmoczyć. Rośliny z odkrytymi korzeniami lub balotowane wstawiamy do wiadra z wodą, a doniczki z sadzonkami obficie podlewamy. Następnie sadzonkę ustawiamy pionowo i szczelnie obsypujemy urodzajną ziemią, którą należy mocno udeptać. Wokół rośliny formujemy zagłębienie, w którym będzie się gromadzić woda w czasie podlewania. Posadzone drzewa wymagają ustabilizowania dwoma lub trzema palikami każde, które należy wbić po posadzeniu roślin. Drzewa należy przywiązać do palików. W pierwszym roku drzewa należy podlewać i odchwaszczać. Warto wyściółkować podłoże wokół pnia (warstwa kory o grubości 5-8 cm).
ŚR-II.613.92.2019.OB
4161/2019 Decyzje z wniosku Gminy Łąck
decyzja zezwalająca Gminie Łąck na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 117 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 8, obręb 0014 Sendeń Mały, stanowiącej własność Gminy Łąck, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290716W - w terminie do 30 października 2019 r. Nie naliczająca Gminie Łąck opłaty za usunięcie 1 sztuki ww. drzewa. Uzależniająca wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzewa od wykonania przez Gminę Łąck nasadzeń zastępczych w postaci co najmniej 2 sztuk drzew z gatunku Jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 14/11 obręb ewid. 0014 Sendeń Mały, wzdłuż drogi gruntowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 62 obręb ewid. nr 0014 Sendeń Mały, w tym 1 sztukę na wysokości działki sąsiedniej o nr ewid. 14/3 oraz 1 sztukę na wysokości działki sąsiedniej o nr ewid. 14/2, w miejscach niekolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną i przeznaczeniem działki, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Zobowiązująca Gminę Łąck do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 10 maja 2020 r. 5. Określić warunki techniczne sadzenia drzew tj. przed sadzeniem należy przekopać grunt na szerokość dwa razy większą od szerokości bryły korzeniowej, usunąć chwasty, a słabą glebę nawieźć kompostem (w proporcji 1:1) lub obornikiem (5-10 l/m2). Bryłę korzeniową na kilka godzin przed sadzeniem trzeba dobrze zmoczyć. Rośliny z odkrytymi korzeniami lub balotowane wstawiamy do wiadra z wodą, a doniczki z sadzonkami obficie podlewamy. Następnie sadzonkę ustawiamy pionowo i szczelnie obsypujemy urodzajną ziemią, którą należy mocno udeptać. Wokół rośliny formujemy zagłębienie, w którym będzie się gromadzić woda w czasie podlewania. Posadzone drzewa wymagają ustabilizowania dwoma lub trzema palikami każde, które należy wbić po posadzeniu roślin. Drzewa należy przywiązać do palików. W pierwszym roku drzewa należy podlewać i odchwaszczać. Warto wyściółkować podłoże wokół pnia (warstwa kory o grubości 5-8 cm).
ŚR-II.613.81.2019.JD
4160/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 135 cm i 121 cm, rosnących na działce o nr ewid. 183/5 obręb ewid. nr 0004 Cekanowo, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno
ŚR-II.613.101.2019.OB
4159/2019 Decyzje Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.
Budowa rurociągu DN700, L=760,0 m wraz z komorą żelbetową oraz tacą T1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przystosowanie rurociągów na odcinku wschodnim do możliwości tłoczenia z Płocka do Adamowa. Baza Miszewko Strzałkowskie’’, na dz. nr ewid. 14/17, 14/12, 14/23 w miejscowości Miszewko Strzałkowskie, obręb 0011 Miszewko Strzałkowskie i na dz. nr ewid. 360/2, 361/2, 362/2, 363/2 w miejscowości Cekanowo, obręb 0004 Cekanowo, gm. Słupno, powiat płocki.
AB-II.6740.974.2019
4158/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Łąck
wszczęcie postepowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Olcha czarna oznaczonego nr 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 117 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 8, obręb ewid. 0014 Sendeń Mały, stanowiącej własność Gminy Łąck, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290716W
ŚR-II.613.81.2019.JD
4157/2019 Decyzje decyzja o pozwoleniu na budowę
decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (indycznika) wraz z instalacjami doziemnymi oraz silosów na paszę (3 szt.), zbiorników na gaz o pojemności 6400 l każdy (4 szt.), szamba szczelnego i utwardzenia terenu, w zabudowie zagrodowej i obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym, na działkach nr ewid. 1074/2 i 1074/1 położonych w m. Stare Boryszewo obręb 0003 Boryszewo Stare i Stróżewko
AB-II.6740.770.2019
4156/2019 Decyzje z wniosku Miasta i Gminy Drobin
decyzja zezwalająca na usuniecie 3 sztuk drzew z gatunku Robinia akacjowa o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 150 cm, 80 cm i 130 cm, rosnących na działce o nr ewid. 64/2 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin – w terminie do 30 grudnia 2019 r. Uzależniająca wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzew, od wykonania przez Miasto i Gminę Drobin nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 30 października 2020 r., w ilości co najmniej 3 sztuk drzew z gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pni mierzonych na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 64/2, od strony granicy z działką o nr ewid. 63/1 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, w pasie zieleni przy nieutwardzonej drodze dojazdowej, naprzeciw budynku mieszkalnego, w miejscach nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną, obiektami budowlanymi i przeznaczeniem działki. Zobowiązująca Miasto i Gminę Drobin do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu, nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. Określająca warunki techniczne sadzenia drzew tj. przed sadzeniem należy oczyścić teren z chwastów, przekopać grunt na szerokość dwa razy większą od szerokości bryły korzeniowej, usunąć chwasty, a słabą glebę nawieźć kompostem (w proporcji 1:1) lub obornikiem (5-10 l/m2). Bryłę korzeniową na kilka godzin przed sadzeniem trzeba dobrze zmoczyć. Roślinę z odkrytymi korzeniami lub balotowane wstawiamy do wiadra z wodą, a doniczki z sadzonkami obficie podlewamy. Następnie sadzonkę ustawiamy pionowo i szczelnie obsypujemy urodzajną ziemią, którą należy mocno udeptać. Wokół rośliny formujemy zagłębienie, w którym będzie się gromadzić woda w czasie podlewania. Posadzone drzewo wymaga ustabilizowania dwoma lub trzema palikami każde, które należy wbić po posadzeniu rośliny. Drzewo należy przywiązać do palików. W pierwszym roku drzewo należy podlewać i odchwaszczać. Warto wyściółkować podłoże wokół pnia (warstwa kory o grubości 5-8 cm).
ŚR-II.613.79.2019.OB
4155/2019 Decyzje decyzja
zmiana decyzji Starosty Płockiego z dnia 18 grudnia 2017 r. znak: ŚR-I.6233.2017 udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów MPM PRO-ECO Sp. z o.o., Mańkowo 37 c, 09 - 411 Biała
Śr-I.6233.23.2019
4154/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o zmianę decyzji Starosty Płockiego z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: ŚR-I.6233.33.2017 udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów MPM PRO-ECO Sp. z o.o. w Mańkowie 37c
ŚR-I.6233.23.2019
4153/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 221 cm, 166 cm i 196 cm, rosnących na działce o nr ewid. 39/1 obręb ewid. nr 0013 Mirosław, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291202W
ŚR-II.613.94.2019.OB