Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4219/2019 Decyzje Z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 marca 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 18 sztuk drzew z gatunku Lipa drobnolistna oznaczonych numerami od 2 do 19, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 157 cm, 120 cm, 135 cm, 164 cm, 95 cm, 196 cm, 140 cm, 220 cm, 132 cm, 205 cm, 150 cm, 145 cm, 150 cm, 178 cm, 130 cm, 138 cm, 250 cm i 157 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1171, obręb ewid. 0001 Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród
ŚR-II.613.134.2019.JD
4218/2019 Decyzje z wniosku Miasta i Gminy Drobin
decyzja zezwalająca Miastu i Gminie Drobin na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Wiąz pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 110 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 64/2 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin – w terminie do 30 marca 2020 r.
ŚR-II.613.132.2019.OB
4217/2019 Decyzje z wniosku Gminy Bulkowo
decyzja zezwalająca Gminie Bulkowo na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Olsza czarna o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 143 cm i 280 cm, rosnących na działce o nr ewid. 137/14 obręb ewid. nr 0002 Blichowo, gm. Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo - w terminie do 31 marca 2020 r.
ŚR-II.613.133.2019.OB
4216/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku Klon pospolity o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 140 cm, 140 cm i 120 cm, rosnących na granicy działki o nr ewid. 7 obręb ewid. nr 0036 PGR Psary, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290519W oraz działki o nr ewid. 6 obręb ewid. nr 0036 PGR Psary, gm. Drobin, stanowiącej własność osób fizycznych
ŚR-II.613.143.2019.OB
4215/2019 Decyzje z wniosku Miasta i Gminy Drobin
decyzja zezwalająca Miastu i Gminie Drobin na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych, w tym 1 sztuki drzewa oznaczonego numerem 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 440 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 38/1 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290543W oraz 1 sztuki drzewa oznaczonego numerem 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 430 cm, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 38/1, obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290543W oraz działki o nr ewid. 96, obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, stanowiącej własność osoby fizycznej - w terminie do 29 lutego 2020 r.
ŚR-II.613.126.2019.OB
4214/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Słupno
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew: w tym 1 sztuki drzewa z gatunku Buk zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 40 cm (55 cm na 5 cm) oraz 4 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 61 cm, 49 cm (68 cm na 5 cm), 65 cm i 51 cm, rosnących na działce o nr ewid. 107/33, obręb ewid. 0018 Szeligi, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno
ŚR-II.613.138.2019.JD
4213/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew z gatunku Sosna pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 70 cm, 53 cm i 42 cm (na wysokości 5 cm: 55 cm), rosnących na działce o nr ewid. 12/17, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291654W
ŚR-II.613.124.2019.OB
4212/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Nowy Duninów
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew oznaczonych we wniosku numerami 4 i 5 z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 85 cm i 80 cm, rosnących na działce o nr ewid. 221 obręb ewid. nr 0015 Soczewka, gm. Nowy Duninów, stanowiących własność Gminy Nowy Duninów
ŚR-II.613.137.2019.OB
4211/2019 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca Gminie Słupno na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 155 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 101/1 obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno, w terminie do 29 lutego 2020 r..
ŚR-II.613.122.2019.OB
4210/2019 Decyzje Z wniosku Gminy Bulkowo
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z Wierzba krucha, w tym: 1 sztuki drzew oznaczonego we wniosku nr 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 290 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 58, obręb ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290409W oraz 1 sztuki drzewa oznaczonego we wniosku nr 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 335 cm, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290409W oraz działki o nr ewid. 60/3, obręb ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność osoby fizycznej - w terminie do 28 lutego 2020 r.
ŚR-II.613.102.2019.OB