Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4152/2019 Decyzje Z wniosku gminy Łąck
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Wierzba krucha o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 260 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 1, obręb ewid. nr 0022 Zofiówka, gm. Łąck, stanowiącej własność Gminy Łąck, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290715W - w terminie do 30 listopada 2019 r. Nie naliczająca Gminie Łąck opłaty za usunięcie 1 sztuki ww. drzewa z gatunku Wierzba krucha. Uzależniająca zezwolenie na usunięcie ww. drzewa od wykonania przez Gminę Łąck nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r., w ilości co najmniej 2 sztuk drzew z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pni mierzonych na wysokości 100 cm: 12 cm, na działce o nr ewid. 192/13 obręb ewid. 0005 Koszelówka, wzdłuż drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1 obręb ewid. 0022 Zofiówka, w sąsiedztwie usuwanego drzewa (po przeciwnej stronie drogi), w miejscach nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną i przeznaczeniem działki. Zobowiązująca Gminę Łąck do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu, nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 5 maja 2020 r.
ŚR-II.613.63.2019.OB
4151/2019 Decyzje Z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 190 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 530, obręb 0001 Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin - w terminie do 15 września 2019 r.
ŚR-II.617.70.2019.OB
4150/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Łąck
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 110 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 62, obręb ewid. nr 0014 Sendeń Mały, gm. Łąck, będącej własnością Gminy Łąck, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 290701W
ŚR-II.613.92.2019.OB
4149/2019 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy Słubice
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku z gatunku Lipa szerokolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 69 cm i 167 cm, rosnących na działce o nr ewid. 95/6, obręb 0017 Wiączemin Polski, gm. Słubice, będącej własnością Gminy Słubice
ŚR-II.613.77.2019.JD
4148/2019 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 174 cm i 187 cm, rosnących na działce o nr ewid. 466, obręb 0012 Rębowo, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród
ŚR-II.613.83.2019.JD
4147/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Modrzew europejski o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 65 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 39/6 obręb ewid. nr 0006 Gulczewo Kolonia, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291203W
Śr-II.613.84.2019.OB
4146/2019 Decyzje Z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 138 cm i 135 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1176, obręb ewid. nr 0001 Wyszogród, gm. Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291530W - w terminie do 30 grudnia 2019 r.
ŚR-II.613.43.2019.JD
4145/2019 Decyzje z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
zezwolenie na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa oznaczonych nr 6, nr 7 i nr 8 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm odpowiednio: 200 cm, 178 cm i 167 cm, rosnących na działce o nr ewid. 23/2, obręb ewid. nr 0006 PGR Grodkowo, gm. Wyszogród, stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 291545W – w terminie do 30 grudnia 2019 r.
ŚR-II.613.51.2019.JD
4144/2019 Decyzje z wniosku Miasta i Gminy Drobin
1.decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Wiąz pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 135 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 64/2 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin – w terminie do 30 grudnia 2019 r. 2.Uzależniająca zezwolenie na usunięcie drzewa, o których mowa w pkt 1 niniejszej decyzji od wykonania przez Miasto i Gminę Drobin nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r., w ilości co najmniej 1 sztuki drzewa z gatunku Jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 64/2, od wschodniej strony granicy z działką o nr ewid. 65 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, w miejscach nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną, obiektami budowlanymi i przeznaczeniem działki. 3. Zobowiązująca Miasto i Gminę Drobin do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu, nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r.
ŚR.II.613.56.2019.OB
4143/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronowo zalesie i Trzepowo Nowe gmina Stara biała na działkach nr ewid. 153/1, 138/2, 136/2, 162, 136/3, 138/3, 140, 139/1, 142/3, 141/1, 141/2, 142/4, 144/11, 143/2, 149/8, 147, 145/1, 149/12 148, 149/7, 160, 163, 205/1 położonych w obrębie Bronowo Zalesie oraz na działkach nr ewid.8, 1/1, 9, 1/3, 10/3, 10/4, 6, 10/2, 11, 5 położonych w obrębie Trzepowo Nowe
AB-II.6740.3.10.2019