Pozwolenie na budowę

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 •  wniosek (podanie),
 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ,
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, wymaganej zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.), na rachunek  Starostwa Powiatowego w Płocku Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 9, natomiast po odbiór decyzji należy się zgłaszać w Wydziale Architektury i Budownictwa ul. Bielska 59,
II piętro w pok. 205 tel. 267-67-57.

 

 

Opłaty

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł.nie więcej niż 539 zł.
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł.
 • innego budynku 48 zł.
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną 112 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2.143 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra 105 zł.
 • innych budowli 155 zł.
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 90 zł.
 • Opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego 47 zł.
 • Opłata skarbowa od przeniesienia decyzji i pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby 90 zł.
 • Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł.
 • Opłata skarbowa od pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych powyżej.

  Zwalnia się od opłaty skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz pozwolenia na budowę budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 21215
03 lipca 2019 13:52 (Małgorzata Jaszczak) - Dodanie załącznika.
03 lipca 2019 13:52 (Małgorzata Jaszczak) - Usunięcie załącznika.
21 maja 2019 14:03 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.