Udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Wymagane dokumenty

·         wniosek,

·         oryginał dziennika budowy,

·         oświadczenie kierownika budowy:

o    o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

o    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

·         oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

·         protokoły badań i sprawdzeń,

·         inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu i przyłączy ,

·         potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy:

o    wewnętrznej instalacji elektrycznej / przyłącza instalacji elektrycznej,

o    przyłącza instalacji wodociągowej,

o    przyłącza kanalizacji sanitarnej,

o    wewnętrznej instalacji gazowej/ przyłącza instalacji gazowej,

·         kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

·         w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis,

·         oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej ,

·         W przypadku wniesienia sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów kserokopię stanowiska:

o    Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

o    Państwowej Inspekcji Pracy,

o    Państwowej Straży Pożarnej,

·         dane statystyczne niezbędne do wpisania obiektu do "ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998r. - Dz.U. nr 153/98;

·         kserokopię lub oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli została wydana przed lipcem 2003 roku .

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Płocku (ziemski)
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 22:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1167
17 stycznia 2012 11:58 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2012 22:07 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2012 22:05 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.