Zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie.

Wymagane dokumenty

·         wniosek,

·         oryginał dziennika budowy,

·         oświadczenie kierownika budowy:

o    o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

o    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

·         oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

·         protokoły badań i sprawdzeń,

·         inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu i przyłączy ,

·         potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy:

o    wewnętrznej instalacji elektrycznej / przyłącza instalacji elektrycznej,

o    przyłącza instalacji wodociągowej,

o    przyłącza kanalizacji sanitarnej,

o    wewnętrznej instalacji gazowej/ przyłącza instalacji gazowej,

·         kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

·         w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis,,

·         dane statystyczne niezbędne do wpisania obiektu do "ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998r. - Dz.U. nr 153/98;

·         kserokopię lub oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli została wydana przed lipcem 2003 roku .

 

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Płocku (ziemski)
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Opłaty

·         Opłata skarbowa od podania /wniosku/ - 5,00 zł.

·         Opłata skarbowa od załącznika do podania - 0,50 zł.

·         Opłata skarbowa od pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wynosi:

o    od wybudowanego bez pozwolenia na budowę – 150% stawek opłaty za pozwolenie na budowę,

o    w pozostałych wypadkach – 25% stawek opłaty za pozwolenie na budowę.

·         Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenie na użytkowanie budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 22:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1753
17 stycznia 2012 12:31 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2012 22:19 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2012 22:18 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.