Wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • projekt zagospodarowania działki z naniesieniem projektowanego obiektu budowlanego/urządzenia w pasie drogowym (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500),
  • kopia dokumentu stwierdzającego możliwość zlokalizowania planowanej inwestycji na danym terenie (opinia z Gminy, decyzja o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z planu miejscowego),
  • w przypadku reklamy: projekt/rysunek/zdjęcie reklamy z podaniem wymiarów, treści i kolorystyki, schemat mocowania reklamy w terenie oraz mapa (2 egzemplarze) w skali 1:500 lub 1:1000, z naniesioną lokalizacją reklamy,
  • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. *1)

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku przy ul. Bielskiej 59, (pok. 503-507),
tel. (024) 267-68-41, (024) 267-68-44, (024) 267-68-80

Opłaty

  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.
  • Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Termin i sposób załatwienia

poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

Decyzja administracyjna.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 23:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 893
17 stycznia 2012 12:20 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2012 23:16 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2012 23:15 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.