Wydawanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Wymagane dokumenty

  • kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczne –budowlanej,
  • kopia decyzji ZDP zezwalającej na lokalizację obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. *2)

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku przy ul. Bielskiej 59, (pok. 503-507),
tel. (024) 267-68-41, (024) 267-68-44, (024) 267-68-80

Opłaty

  • Za umieszczenie obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w pasie drogowym dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały nr 122XIV/2004 Rady Powiatu w Płocku z dn. 08.06.2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Płockiego

  • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku:

    Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
    Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

  • Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Termin i sposób załatwienia

poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

Decyzja administracyjna.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 23:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 927
17 stycznia 2012 12:22 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2012 23:26 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2012 23:25 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.