Wydawanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

Wymagane dokumenty

 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
 • kopia decyzji ZDP zezwalającej na lokalizację obiektu budowlanego/ urządzenia/reklamy/lokalizację/ przebudowę zjazdu w pasie drogowym,
 • kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczne– budowlanej lub oświadczenie o ich posiadaniu,
 • kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,
 • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. *2)

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku przy ul. Bielskiej 59, (pok. 503-507),
tel. (024) 267-68-41, (024) 267-68-44, (024) 267-68-80

Opłaty

 • Za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 lub pkt 4 oraz ust. 4 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwały nr 122XIV/2004 Rady Powiatu w Płocku z dn. 08.06.2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych których zarządcą jest Zarząd Powiatu Płockiego.

 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku:

  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
  Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

 • Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Termin i sposób załatwienia

poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

Decyzja administracyjna.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 23:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 959
17 stycznia 2012 12:23 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2012 23:32 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2012 23:31 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.