Wydawanie opinii w sprawie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wyrażenie opinii do projektu stałej lub tymczasowej organizacji ruchu,
  • Projekt organizacji ruchu przedstawiony do zaopiniowania w dwóch egzemplarzach,
  • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. *1)
  • Projekt organizacji ruchu zatwierdza Starosta, który jest organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku przy ul. Bielskiej 59, (pok. 503-507),
tel. (024) 267-68-41, (024) 267-68-44, (024) 267-68-80

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku:

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

Termin i sposób załatwienia

poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

Pismo wraz z uzgodnieniem na przedstawionym projekcie.

Podstawa prawna

Zgodnie § 7 ust 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 roku, Nr 177, poz. 1729).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 23:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 896
17 stycznia 2012 12:25 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2012 23:39 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2012 23:38 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.