Informacja o wniosku o zmianę lasu na użytek rolny.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela lasu.
 2. Załączniki do wniosku:
  1) tytuł własności nieruchomości,
  2) pełnomocnictwo do działania w imieniu strony,
  3) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
  4) dokumenty potwierdzające szczególnie uzasadnione potrzeby właściciela lasu,
  5) dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji (pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  a) przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  b) bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter).

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

 1. do 1 miesiąca
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku, działającego z upoważnienia Starosty Płockiego.

Inne informacje

 Jednostka odpowiedzialna:

 

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rolnictwa,
piętro V, pokój nr 501, telefon 24/267-67-95.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 00:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2113
23 listopada 2017 11:19 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 14:32 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
25 lipca 2017 14:32 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.