Informacja o wniosku o wpis do rejestru posiadania żywych zwierząt gatunków wymienionych w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzenia ich hodowli.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru / wykreślenie z rejestru / zmianę danych w rejestrze
 2. Do wniosku dołącza się:
  2.1. Dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierząt (uwierzytelniony odpis):
  - zezwolenie na import zwierzęcia do kraju,
  - zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
  - dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli,
  - inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.
  2.2. Tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, w przypadku składania obcojęzycznych dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, wystawionych przez hodowców z obszaru Unii Europejskiej,
  2.3. Zezwolenie na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia
  i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II – kopia, wymagane w przypadku wniosku o wpis do rejestru gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, wyszczególnionych w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 173, poz. 1037),
  2.4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od dokonania wpisu do rejestru zwierząt 
  2.5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 212, piętro II,
telefon (24) 267-67-74

 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 26 zł od dokonania wpisu do rejestru zwierząt (od każdego gatunku zwierząt) (pkt 19 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
 3. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub
  o wykreśleniu zwierząt z rejestru (pkt 21 część II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  -  
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)
 5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru zwierząt. 
  Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. wpis do rejestru do 1 miesiąca
 2. wydanie zaświadczenia do 7 dni od dokonania wpisu do rejestru zwierząt

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia
  i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 173, poz. 1037)
 5. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (j.t. Dz. U. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru zwierząt, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia  stronie, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
pokój 511, piętro V, telefon (24) 267-68-87.


Pouczenie:

 1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia
  9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
 2. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
 3. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci; wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
 4. Okazy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania tych zwierząt.
 5. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:
  - ogrodów zoologicznych,
  - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami,
  - czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
 6. Lista zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:www.mos.gov.pl, szukaj: przepisy w sprawie CITES.
 7. Lista gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii I i II zamieszczona jest
  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia
  i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 173, poz. 1037).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1077
25 lipca 2017 08:59 Katarzyna Bernaciak - Dodanie załącznika.
25 lipca 2017 08:58 Katarzyna Bernaciak - Usunięcie załącznika.
05 lutego 2016 08:58 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.