Informacja o wniosku o wpis do rejestru posiadania żywych zwierząt gatunków wymienionych w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzenia ich hodowli.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek
2.
Załaczniki do wniosku:
1) kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (oryginał dokumentu do wglądu),
2) dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej (oryginał).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter, pokój 9,
telefon (24) 267-67-74

 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 26 zł od dokonania wpisu do rejestru zwierząt (pkt 19 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

a) przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku

                                                     21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

b) bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)
3.
Zwolnione z opłaty skarbowej są:

1) jednostki budżetowe,

2) jednostki samorządu terytorialnego,

3) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

4) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

  

 

 

Termin i sposób załatwienia

 1. do 1 miesiąca
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Tryb odwoławczy

Brak.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
pokój 413, piętro V, telefon (24) 267-68-85.


Pouczenie:

 1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia
  9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
 2. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
 3. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci; wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
 4. Okazy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania tych zwierząt.
 5. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:
  - ogrodów zoologicznych,
  - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami,
  - czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
 6. Lista zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:www.mos.gov.pl, szukaj: przepisy w sprawie CITES.
 7. Lista gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii I i II zamieszczona jest
  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia
  i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 173, poz. 1037).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2009
23 listopada 2017 13:54 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
31 sierpnia 2017 13:42 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 08:59 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.