Informacja o uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek spełniający wymogi art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zawierający:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
albo właściciela urządzeń o których mowa w ust. 1 pkt. 2,

- tytuł prawny władania nieruchomością, z tym, że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

- obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm,

- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

3. Inne, dodatkowe informacje, zawarte we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna parter, pok. 9, piętro II,
telefon (24) 267-67-74.

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  1. do 1 miesiąca
  2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku, działającego z upoważnienia Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, piętro IV, pokój 413,
telefon (24) 267-68-45.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 3311
31 sierpnia 2017 11:27 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
27 lipca 2017 12:26 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
26 lipca 2017 14:21 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.