Informacja o uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy – spełniający wymogi art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 
 2. Do wniosku dołącza się:
  2.1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością – zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody;
  2.2. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody;
  2.3. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
  2.4. Rysunek lub mapę, które precyzyjnie określają planowane do usunięcia drzewa lub krzewy w odniesieniu do granic nieruchomości oraz obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Do wniosku winna być dołączona mapa sytuacyjno – wysokościowa (zasadnicza) w odpowiedniej skali (mapa ewidencyjna, z uwagi na jej skalę nie odzwierciedla precyzyjnie lokalizacji wnioskowanych do usunięcia drzew lub krzewów) – zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody;
  2.5. Wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości – zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody;
  2.6. Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu – zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o ochronie przyrody;
  2.7. Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu – zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o ochronie przyrody;
  2.8. Oryginał lub urzędowo poświadczony za zgodność z oryginałem odpis decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami i naniesioną na nią klauzulą ostateczności, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody;
  2.9. Oryginał lub urzędowo poświadczony za zgodność z oryginałem odpis postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody;
  2.10. Postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie - zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody;
  2.11. Oryginał lub urzędowo poświadczony za zgodność z oryginałem odpis zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane – zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody;
  2.12. Oryginał lub urzędowo poświadczony za zgodność z oryginałem odpis uchwały rady gminy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu tej drogi, w przypadku gdy przedmiotem wniosku jest usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej – zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  2.13. Oryginał lub urzędowo poświadczony za zgodność z oryginałem odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z naniesioną na nią klauzulą ostateczności lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki, na której zlokalizowane są planowane do usunięcia drzewa lub krzewy oraz działki, na której planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych;
  2.14. Decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy obiektu budowlanego, zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego albo zgłoszenie wykonania robót budowlanych, w przypadku kolizji drzew z robotami, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest wymagana;
  2.15. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania, posiadającej zdolność do czynności prawnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 212, piętro II,
telefon (24) 267-67-74

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)
 4. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129, w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia  stronie, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, pokój 511, piętro V,
telefon (24) 267-68-87.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1497
03 lutego 2016 14:28 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
03 lutego 2016 14:23 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
03 lutego 2016 14:18 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.