Informacja o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od wydania zaświadczenia, (pkt 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od wydania zaświadczenia” na rachunek bankowy 
  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

Termin i sposób załatwienia

 1. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego niezwłocznie w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Wydanie oraz odbiór zaświadczenia:
  Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 413, piętro IV, osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa do odbioru dokumentu albo za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej w zakresie art. 18 ust. 3

 

Pouczenie:

 

1.      Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu – zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

2.      Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji – zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

3.      Kto niedopełnia obowiązku rejestracji i oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł – zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

4.  Sprzęt pływający służący do połowu ryb, z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych przepisów, znakuje się w sposób trwały i widoczny, numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt, litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości – zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

5.     Uprawnionym do rybactwa jest: władający wodami w sztucznych zbiornikach wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb i usytuowanych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących; właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb; w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej na podstawie art. 13 ust. 3 albo umowy, o której mowa w art. 217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w decyzji, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

 

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
pokój 413, piętro IV, telefon (24) 267-68-45.


Pouczenie:

 1. Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu – zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 652);
 2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji – zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 652);
 3. Kto niedopełnia obowiązku rejestracji i oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł – zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 652);
 4. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych przepisów, znakuje się w sposób trwały i widoczny, numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt, litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości – zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
 5. Uprawnionym do rybactwa jest: władający wodami w sztucznych zbiornikach wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb i usytuowanych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących; właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.); właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb; w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej na podstawie art. 13 ust. 3 albo umowy, o której mowa w art. 217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne – zgodnie
  z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 652);

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 3482
23 listopada 2017 13:33 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 11:31 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 11:59 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.