Informacja o wydawaniu kart wędkarskich.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej 
 2. Do wniosku dołącza się:
  2.1. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną.
  2.2. Aktualna fotografia legitymacyjna.
  2.3. Zgoda przedstawiciela ustawowego udzieloną na piśmie, w przypadku wniosku składanego przez osobę niepełnoletnią, na wystąpienie o wydanie karty wędkarskiej dla osoby niepełnoletniej – zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

 1. Opłata, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie w wysokości 10 zł za wydanie karty wędkarskiej
  Zapłaty opłaty za wydanie karty wędkarskiej można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Płocku 
  31 9042 0003 0000 1586 2000 0030
  bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
  Zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

Termin i sposób załatwienia

 1. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego niezwłocznie w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Wydanie oraz odbiór karty:
  Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 413, piętro IV, osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa do odbioru dokumentu albo za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w decyzji, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
pokój 413, piętro IV, telefon (24) 267-68-45.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 5065
06 sierpnia 2020 13:17 (Anna Bąbała) - Dodanie załącznika.
06 sierpnia 2020 13:16 (Anna Bąbała) - Usunięcie załącznika.
06 sierpnia 2020 10:32 (Anna Bąbała) - Dodanie załącznika.