Informacja o przyjmowaniu zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej - od przyjęcia zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,- od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter , telefon (24) 267-67-74.

Opłaty

 • Od przyjęcia zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia – 120 zł
 • od złożenia dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura) -17 zł
 • Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy

  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
  Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

  - bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter).
 • opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  a) jednostki budżetowe,
  b) jednostki samorządu terytorialnego,
  c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  d) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (jt.Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianychi innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 1070 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Uwagi:

1. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:
(a) na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
(b) w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia – w przypadku instalacji eksploatowanej.

2. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając pełnomocnictwo.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2273
05 czerwca 2020 13:12 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 11:12 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 15:15 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.