Informacja o uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • 1. Dwa egzemplarze wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełniające wymagania określone w art. 184 i art. 208 Prawa ochrony środowiska,
 • 2. Do wniosku dołącza się:2.1 zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, 2.2 dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, 2.3 kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 212, piętro II, telefon (24) 267-67-74.

Opłaty

 • Opłata rejestracyjna ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.
 • Opłata skarbowa od wydania pozwolenia:
  a) 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,z zastrzeżeniem pkt b,
  b) 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c) 506 zł - pozostałe.
 • 17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura)
 • Opłata skarbowa od przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków pozwolenia, jeżeli: a) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia,
 • Opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków:
  a) 1023 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  b) 259 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c) 256 zł - pozostałe.

  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy

  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
  Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

  - bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter).

Termin i sposób załatwienia

Do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 4 listopada 2002 r w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z dnia 15 listopada 2002 r.).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rolnictwa, pokój 502, piętro V, telefon (24) 267-67-99.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1063
23 maja 2012 14:12 Dariusz Panuszewski - Aktualizacja danych sprawy.
17 stycznia 2012 10:12 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2012 10:46 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.