Informacja o wydawaniu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • Do wniosku załącza się: (2.1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - art. 184 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy. (2.2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym - art. 184 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy. (2.3) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. (2.4) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej z wydaniem pozwolenia, składany w przypadku działania przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). (2.5) dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia).

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 212, piętro II, telefon (24) 267-67-74

Opłaty

 • Opłata skarbowa od wydania pozwolenia:
  a) 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  b) 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c) 506 zł - pozostałe.
 • 17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura)
 • Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i płynów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego - 150% stawki określonej w pkt 1.
 • Opłata skarbowa od przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków pozwolenia, jeżeli:
  a) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia,
  b) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia.
 • Opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków:
  a) 1023 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  b) 259 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c) 256 zł - pozostałe.

  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy

  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

  - bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter).
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są: (a) jednostki budżetowe, (b) jednostki samorządu terytorialnego, (c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz. 558).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rolnictwa, pokój 502, piętro V, telefon (24) 267-67-99.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1214
23 maja 2012 14:22 Dariusz Panuszewski - Aktualizacja danych sprawy.
17 stycznia 2012 11:35 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2012 10:52 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.