Informacja o wydawaniu zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zawierający informacje określone w art. 42 ust.1 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • Do wniosku dołącza się: (2.1) kopię pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami POŚ i zostało wydane przez inny organ (2.2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, (2.3) plan monitorowania wielkości emisji, którym mowa w art. 56 ust. 1, sporządzony w formie pisemnej i w postaci elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych, (2.4) kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji lub potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji, w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, (2.5) kopię decyzji wydanej przez organ właściwy jednostki dozoru technicznego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (DZ.U. 122, poz. 1321, z późn. Zm.), dopuszczającej do eksploatacji urządzenie wchodzące w skład instalacji objętej takim dozorem, (2.6) kopię informacji, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest ona przewidywana.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 212, piętro II, telefon (24) 267-67-74.

Opłaty

 • Opłata skarbowa od wydania pozwolenia:
  a) 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,z zastrzeżeniem pkt b,
  b) 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c) 506 zł - pozostałe.
 • 17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura)
 • Opłata skarbowa od przedłużenia terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
  a) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia,
 • 4. Opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków:
  a) 1023 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  b) 259 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c) 256 zł - pozostałe.

  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy

  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
  Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

  - bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter).

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Minister Środowiska.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1028
23 maja 2012 14:24 Dariusz Panuszewski - Aktualizacja danych sprawy.
17 stycznia 2012 11:37 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2012 10:58 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.