Informacja o wydawaniu zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

1. wniosek zawierający informacje określone w art. 53 ust.1 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

2. Do wniosku dołącza się:

2.1  kopię pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami POŚ i zostało wydane przez inny organ

2.2   streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

2.3   plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012

2.4   plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa  w art. 33 rozporządzenia komisji (UE) nr 601/2012

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 9, parter, telefon (24) 267-67-74.

 

Opłaty

1. opłata skarbowa od wydania zezwolenia:- 82 zł.

2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora.

Opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 21042 0003 0000 0000 9000 0880

- bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Minister Środowiska.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2158
31 sierpnia 2017 11:46 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
28 lipca 2017 10:04 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
28 lipca 2017 09:53 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.