Informacja o wydawaniu decyzji ustalających linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi,
 2. Do wniosku dołącza się:
  2.1. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, sporządzony zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo wodne (2 egz.),
  2.2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
  2.3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji (pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  a. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  b. bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. 
  Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  a. jednostki budżetowe,
  b. jednostki samorządu terytorialnego,
  c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 4a ustawy Prawo wodne, od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia  stronie, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
pokój 511 (Kierownik Referatu), piętro V, telefon (24) 267-68-87,
pokój 502A tel. (24) 267-67-97,
pokój 509 tel. (24) 267-67-99.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1074
23 listopada 2017 12:12 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 11:35 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 09:03 Katarzyna Bernaciak - Dodanie załącznika.