Informacja o wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
 2. Do wniosku dołącza się:
  2.1. operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z wymogami art. 132 ustawy Prawo wodne lub projekt urządzeń wodnych odpowiadający wymaganiom operatu wodnoprawnego (art. 131 ust. 4 ustawy Prawo wodne) - 2 egz.,
  2.2. operat wodnoprawny sporządzony na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy (np. w formacie .doc), zaś część graficzna operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego (w formacie .gif, .jpg, .png, .tif, .tiff);
  2.3. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana, w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne),
  2.4. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne). Opis winien być przedłożony niezależnie od operatu wodnoprawnego. Opis powinien wyjaśniać charakter działalności, rozmiary, użyte środki, stosowane technologie oraz wyjaśnienie jaki wpływ na środowisko może mieć zamierzona działalność (por. wyrok NSA w Warszawie II OSK 706/06 z dnia 9 maja 2007 r. LEX nr 347859),
  2.5. projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów;
  2.6. dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego;
  2.7. zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne;
  2.8. pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
  2.9. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
  2.10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wodnoprawnego 
  2.11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 217 zł od wydania pozwolenia wodnoprawnego (pkt 24 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
 3. W przypadku wydania pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100% stawki określonej od pozwolenia (pkt 45 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
 4. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego (pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  5.1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  5.2. bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)
 6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. 
  Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 7. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  7.1. jednostki budżetowe,
  7.2. jednostki samorządu terytorialnego,
  7.3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  7.4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
 4. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 4a ustawy Prawo wodne, od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia  stronie, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:


Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
pokój 511 (Kierownik Referatu), piętro V, telefon (24) 267-68-87,
pokój 502A tel. (24) 267-67-97,
pokój 509 tel. (24) 267-67-99.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 6101
23 listopada 2017 13:12 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 11:39 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 08:54 Katarzyna Bernaciak - Dodanie załącznika.