Informacja o wydawaniu decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustanowienie stref ochronnych ujęć wody, obejmujących teren ochrony bezpośredniej, który zawiera (art. 58 ust. 2 ustawy Prawo wodne):
  1.1. uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej oraz propozycje granic wraz z planem sytuacyjnym,
  1.2. charakterystykę techniczną ujęcia wody.
 2. Do wniosku dołącza się:
  2.1. Wyniki badań hydrologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych (oryginał lub uwierzytelniony odpis) –
  w przypadku wystąpienia o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych.
  2.2. Dokumentację hydrogeologiczną (oryginał lub uwierzytelniony odpis) – w przypadku wystąpienia o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych.
  2.3. Dokument potwierdzający prawo własności ujęcia wody (oryginał lub uwierzytelniony odpis).
  2.4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
  2.5. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych (oryginał lub uwierzytelniony odpis).

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 9, parter,
telefon (24) 267-67-74

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji (pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  3.1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  3.2. bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. 
  Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  5.1. jednostki budżetowe,
  5.2. jednostki samorządu terytorialnego,
  5.3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  5.4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 4a ustawy Prawo wodne, od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia stronie, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
pokój 511 (Kierownik Referatu), piętro V, telefon (24) 267-68-87,
pokój 502A tel. (24) 267-67-97,
pokój 509 tel. (24) 267-67-99.


Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1699
31 sierpnia 2017 12:03 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
04 lutego 2016 11:47 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
04 lutego 2016 11:46 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.