Rejestracja pojazdu (stała).

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek właściciela o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna - sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sąd o prawie własności),
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
 • karta pojazdu, jeżeli była już wydana,
 • w przypadku pojazdu nowego zakupionego w Polsce:
  • wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw z poza UE:
  • dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
  • badanie techniczne pojazdu,
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500,00 zł lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów*,
 • w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich UE:
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodu osobowego lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku akcyzowego,
  • badanie techniczne pojazdu,
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
 • w przypadku samochodów typu SAM:
  • pisemne oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialności karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem pozostałych zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
  • zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, które przeprowadza się na koszt wnioskodawcy, oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki SAM (wystawiany przez okręgową stację diagnostyczną upoważnioną do badań technicznych pojazdu marki "SAM"),
  • zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej ze Stacji Kontroli Pojazdów - w przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta lub w trybie określonym przepisami odrębnymi cech identyfikacyjnych lub nie posiada tabliczki znamionowej.
 • dowód tożsamości:
  • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy rejestracji mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy,
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • tablice rejestracyjne motorowerowe - 30,00 zł,
 • tablice rejestracyjne motocyklowe - 40,00 zł,
 • tablice rejestracyjne samochodowe - 80,00 zł,
 • tablice rejestracyjne na przyczepę - 40,00 zł,
 • tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe - 1.000 zł,
 • tablice rejestracyjne indywidualne motocyklowe - 500,00 zł,
 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 18,50 zł,
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
 • komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł,
 • karta pojazdu - 75,00 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł.
  • pozwolenia czasowego - 0,50 zł.
  • nalepki kontrolnej 0,50 zł.
  • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł.
  • karty pojazdu - 0,50 zł.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul Bielska 59,
 • opłatę recyklingową wnosi się na konto nr BGK III O/Warszawa 65113010620000010995200014 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 20334
31 października 2013 13:41 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
17 stycznia 2012 11:56 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2012 14:16 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.