Wpis do ewidencji instruktorów, wykładowców.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wnioski:
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców.

Wymagane załączniki:

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • kopia posiadanego prawa jazdy
 • informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w zakresie 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami kat. B (dotyczy osób ubiegających się o wpis do instruktorów kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E),
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy.
 • pełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego)

Dokumenty do wglądu:

 • prawo jazdy,
 • dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
 • środa 7.30 do 17.00.

 

Opłaty

Opłata w wysokości 50 zł.

Numer rachunku bankowego:
BS ”Mazowsze”
31 9042 0003 0000 1586 2000 0030
Wpłaty można dokonać na miejscu w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki (nie później niż w ciągu 1 miesiąca).

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdam,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Inne informacje

Wymagania, które musi spełniać kandydat na instruktora:

 • posiada prawo jazdy:
  a. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  b. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  c. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
 • posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • ukończył z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  a. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d. prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  f. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.


Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego.

Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu dla kandydatów na instruktorów, a następnie okresowo dla osób w wieku:
1. Do 60 lat - co 5 lat.
2. Powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ww. terminów.


 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2304
07 lipca 2017 11:40 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2017 11:26 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2017 11:16 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.