Dostęp do informacji publicznej

Wymagane dokumenty

  • Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Wypełniony wniosek należy

złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku p. 212

przesłać listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock,

przesłać faxem - 24 267-68-48,

lub

wysłać pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiat.plock.pl.

Opłaty

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli będzie istniała konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ww. ustawy).

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.2 ww. ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w ciągu 14 dni.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna

Odpowiedzialnymi za udzielanie informacji są dyrektorzy wydziałów.

Starosta wydaje decyzje o odmowie udostępnienia informacji.

 

Dostęp do informacji publicznej

Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantuje Konstytucja RP oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198). Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.).

Prawo dostępu do informacji przysługuje każdej osobie i obejmuje ono uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

 

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej

- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej

- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu/holu budynku Starostwa na wydzielonej w tym celu tablicy informacyjnej

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej

Ograniczenie dostępu może wynikać jedynie z:

- przepisów o ochronie informacji niejawnych,

- przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. danych osobowych, handlowej, bankowej itp.)

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2012 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1282
05 sierpnia 2015 10:18 Dariusz Panuszewski - Aktualizacja danych sprawy.
05 października 2012 12:42 Dariusz Panuszewski - Dodanie załącznika.
05 października 2012 12:42 Dariusz Panuszewski - Usunięcie załącznika.