Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawierający:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 11. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Do wniosku załącza się:

1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa   w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), o ile jest wymagana.

2. tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów.

3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej   z wydaniem zezwolenia, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności   przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy,

5. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna,
pokój 212, piętro II, telefon (24) 267-67-74

Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia: 616 zł .

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

   -przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku

       21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

   -bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje

Uwagi:

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2013 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1051
08 lipca 2013 14:30 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
08 lipca 2013 14:26 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.