Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający:

  

1.    oznaczenie  prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2.    wskazanie  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3.    przedstawienie informacji o tytule prawnym do instalacji;

4.    przedstawienie informacji o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5.    ocenę stanu technicznego  instalacji;

6.    podanie informacji o rodzaju prowadzonej działalności;

7.    przedstawienie opisu zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8.    przedstawienie blokowego (ogólnego) schematu technologicznego wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9.    przedstawienie informacji o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10.  określenie wielkości i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

11.  przedstawienie proponowanych procedur monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

12. wskazanie deklarowanego terminu i sposobu zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzającego zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

13. wskazanie deklarowanego łącznego czasu dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

14. podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

15.  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (dla wskazania rodzajów wytwarzanych odpadów stosować Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

16. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

17.  wskazanie sposobów  zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

18.  przedstawienie opisu dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

19. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

 

Do wniosku załącza się:

 1.dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do
     występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,

2.streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym - art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,

3.dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania
     odpadów - art. 63 ust. 1 ustawy o odpadach.

4.oświadczenie, do jakiej grupy przedsiębiorców zalicza się wnioskodawca - art. 104, 105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

5.informację o tym, czy zajmowany teren, zaliczony jest do terenów zamkniętych, w  rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 2 pkt 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6.dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

7.dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej z wydaniem pozwolenia, niezbędny w przypadku działania przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożeniania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy.

8.dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna,
pokój 212, piętro II, telefon (24) 267-67-74

Opłaty

1.  Opłata skarbowa od wydania pozwolenia:
    a. 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
    b. 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
    c. 506 zł - pozostałe.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

    Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

   -przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku

     21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

   -bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono
    pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
   - jednostki budżetowe,
   - jednostki samorządu terytorialnego,
   - organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności
     urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozu- 
     mieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U.
    z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Inne informacje

 Uwagi:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2013 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1369
08 lipca 2013 14:55 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
08 lipca 2013 14:54 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
08 lipca 2013 14:53 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.