Wydanie zezwolenia na transport odpadów.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na  transport odpadów zawierający:

1.wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do  transportu;

2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności;

3. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;

4. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów;

5. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna,
pokój 212, piętro II, telefon (24) 267-67-74

Opłaty

1.  Opłata skarbowa od wydania zezwolenia: 616 zł .

2.  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie  pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr  185, poz. 1243 z późn.  zm.).

2.  Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje

Uwagi:

Zgodnie z art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  i gospodarujących odpadami - stosuje się przepisy ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr  185, poz. 1243 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2013 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1292
08 lipca 2013 15:02 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
08 lipca 2013 15:02 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
08 lipca 2013 15:01 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.