Informacja o wydaniu zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia.
 2. Załączniki do wniosku:
 • rodowód charta (do wglądu) - w przypadku psa rasowego lub oświadczenie właściciela w przypadku mieszańca psa rasy chart
 • książeczka zdrowia psa - do wglądu 
 • oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa do celów łowieckich
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

1. Opłata skarbowa w wysokości 616 zł od wydania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej (pkt 44 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.))

2. Opłata skarbowa w wysokości 82 zł za pozostałe zezwolenia (pkt 44 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.))

3. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia, jeżeli:

a) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,

b) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia.

4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

a) przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880,

b) bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter).

5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

6. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

1) jednostki budżetowe,

2) jednostki samorządu terytorialnego,

3) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

4) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Termin i sposób załatwienia

 1. do 1 miesiąca,
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 127 poz. 1066 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. Nr 135, poz. 909).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku, działającego z upoważnienia Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rolnictwa, piętro V, pokój nr 501,
telefon 24/267-67-95.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2013 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1171
23 listopada 2017 11:07 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 12:11 Katarzyna Bernaciak - Dodanie załącznika.
25 lipca 2017 12:11 Katarzyna Bernaciak - Usunięcie załącznika.