Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a także podpisać.

Wymagane załączniki:
Osoba posiadająca zaświadczenie (wydane do dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami) na podstawie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, dołącza do wniosku następujące załączniki:

 • kopię zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (zaświadczenie wydane przez pracodawcę),
 • kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, albo kopię ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, albo kopię ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • kserokopię prawa jazdy.
 • pełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego)

2. Osoba, która ubiega się o wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane do wniosku składa następujące załączniki:

 • kopię ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • kserokopię prawa jazdy.
 • pełnomocnictwo ( jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego )

3. Osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności zezwolenia do wniosku składa następujące załączniki:

 • kopię orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • kopię orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • kserokopię prawa jazdy.
 • pełnomocnictwo ( jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego )

Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości,
- oryginały dokumentów składanych do wydania zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
 • środa 7.30 do 17.00.

Opłaty

Opłata w wysokości 50 zł.
Numer rachunku bankowego:
BS ”Mazowsze”
31 9042 0003 0000 1586 2000 0030
Wpłaty można dokonać na miejscu w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Termin i sposób załatwienia

2 dni robocze, nie licząc dnia złożenia wniosku.
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - do 30 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Inne informacje

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:
- A1, A2, A,
- B1, B2, B, B+E,
- C1, C1+E, C, C+E,
- D1, D1+E, D, D+E.

Zezwolenie ważne jest przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na czas terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej po otrzymaniu opłaty za wydanie zezwolenia i opłaty ewidencyjnej, odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2013 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2086
07 lipca 2017 13:10 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2017 13:02 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2017 13:02 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.