Informacja o dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania urządzenia wodnego, czynności, robót lub korzystania z wód .

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zawierające informacje wyszczególnione w art. 123a ust. 3 pkt 1 – 4 ustawy Prawo wodne,
 2. Do zgłoszenia dołącza się:
  2.1. kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania,
  2.2. odpowiednie szkice lub rysunki,
  2.3. oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz
  z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów,

  2.4. zgoda właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego,
  2.5. oryginał lub urzędowo poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania, posiadającej zdolność do czynności prawnych;
  2.6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
  w wysokości 17 zł, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa” na rachunek bankowy

  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

 3. inne dokumenty (wymienić jakie):

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

Opłata skarbowa:
1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
2.1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 
                                                     21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

2.2. bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku  (parter)
3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
4.1. jednostki budżetowe,
4.2. jednostki samorządu terytorialnego,
4.3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4.4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 123a ust. 5 ustawy Prawo wodne, 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, zgodnie z art. 122a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, milczące załatwienie sprawy.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 4a ustawy Prawo wodne, od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia  stronie, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
pokój 511 (Kierownik Referatu), piętro V, telefon (24) 267-68-87,
pokój 502A tel. (24) 267-67-97,
pokój 509 tel. (24) 267-67-99.

 

POUCZENIE

 1. Dokonanie zgłoszenia na podstawie art. 123a ustawy Prawo wodne nie podlega opłacie skarbowej. 
 2. W zgłoszeniu należy określić niezbędne informacje charakteryzujące planowane wykonanie urządzeń wodnych, robót, czynności lub korzystania z wód objęte zgłoszeniem, m.in.: 
  - rodzaj urządzenia wodnego, robót, czynności lub korzystania z wód, lokalizacja i cel wykonania,
  - podstawowe wymiary: powierzchnia całkowita, długość, szerokość, średnica, głębokość, ilość w m3 wód odprowadzanych z wykopów budowlanych,
  - podstawowe dane konstrukcyjne,
  - warunki wykonania urządzeń wodnych, robót, czynności lub korzystania z wód,
  - zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, czynności, robót, korzystania z wód (należy zamieścić obliczenia zasięgu oddziaływania w zgłoszeniu)
 3. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 123a ust. 1 ustawy Prawo wodne, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania urządzeń wodnych, robót, czynności, korzystania z wód lub innych działań podlegających temu obowiązkowi – zgodnie z art. 123a ust. 5 ustawy Prawo wodne;
 4. Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia ich wykonywania – zgodnie z art. 123a ust. 5 ustawy Prawo wodne. 
  Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia Inwestor może przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 
 5. Jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia, wnioski dotyczące tych działań organ rozpatruje w ramach jednego postępowania zakończonego udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego – zgodnie z art. 123a ust. 9 ustawy Prawo wodne.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2016 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1080
23 listopada 2017 12:29 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
23 listopada 2017 11:40 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 08:40 Katarzyna Bernaciak - Dodanie załącznika.