Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty

Organizacja chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Statut.
 • Sposób reprezentacji/pełnomocnictwo (wymagane tylko w przypadku gdy upoważnienie do reprezentacji Wnioskodawcy w sprawie nie wynika z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego).
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
 • Nazwa, miejsce, szczegółowy przebieg imprezy - program merytoryczny.
 • Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania - załącznik do wniosku.
 • Dokumenty świadczące o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
 • Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2015 r. poz. 584,699 i 875):

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

W przypadku gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym Zakład Pracy Chronionej:

 • Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.
 • Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

ul. Bielska 59

09-400 Płock

V piętro, pok. 518/519, 512/513

tel. 267-68-28, 267–68–34 lub 267-68-44

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2016 21:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 421
23 lutego 2017 15:22 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
03 listopada 2016 09:55 Anna Bąbała - Dodanie załącznika.
03 listopada 2016 09:55 Anna Bąbała - Usunięcie załącznika.