Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, interwencja kryzysowa i poradnictwo specjalistyczne

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

ul. Bielska 59

09-400 Płock

V piętro, pok. 518/519, 520

tel. 267-68-28, 267–68–30 lub 267-68-32

Inne informacje

Zadania Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

1) wypełnianie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

2) opracowanie i realizowanie 3-letniego programu pracy z rodziną z uwzględnieniem limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok,

3) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

4) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnionym opuszczającym zastępcze formy opieki poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia,

5) pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych i pomocowych oraz rodzinnych domów dziecka,

6) prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych,

7) organizowanie dla rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych szkoleń w celu podnoszenia ich kwalifikacji,

8) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka,

9) prowadzenie rejestru danych osobowych o rodzinach zastępczych,

10)  kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w zastępczych formach opieki,

11)  dokonywanie oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,

12) przygotowanie opinii dot. zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej dla właściwego sądu,

13)  dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy,

14)  udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

15)  tworzenie i koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem we współpracy z asystentem rodziny,

16)  realizacja zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

17)  przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodziny zastępcze,

18)  wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

19)  współpraca z asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami, pedagogami, ośrodkami zdrowia, środowiskiem lokalnym i zespołem ds. świadczeń,

20)  opracowanie raz do roku informacji o stanie pieczy zastępczej w powiecie dla zarządu powiatu i rady powiatu,

21)  umożliwienie kontaktu ze specjalistami w miarę potrzeb,

22)  organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku problemów zdrowotnych, zdarzeń losowych lub zaplanowanego wypoczynku rodziny zastępczej,

23)  realizacja postanowień sądów dot. umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;

Zadania Zespołu ds. realizacji świadczeń:

1) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń, dodatków, wynagrodzeń, dofinansowań do wypoczynku, o których jest mowa w przepisach dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

2) wydawanie decyzji,

3) monitorowanie zmian dot. sytuacji rodziny zastępczej i dziecka mających wpływ na prawo do świadczeń,

4) prowadzenie stosownej dokumentacji oraz sporządzanie porozumień z powiatami i gminami,

5) prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych,

6) prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

7) prowadzenie rejestrów rodzin zastępczych i wychowanków kontynuujących naukę,

8) sporządzanie sprawozdawczości, wprowadzanie danych do systemu POMOST/CAS,

9) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

10) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,

11)  prowadzenie indywidualnych programów usamodzielnienia dla wychowanków oraz prowadzenie weryfikacji w razie potrzeb, dokonywanie oceny końcowej indywidualnego programu usamodzielnienia;

Zadania Zespołu ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego:

1)  realizacja na zasadach partnerstwa powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

2)  opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

3)  zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej,

4)  udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy,

5)  objęcie interwencją kryzysową osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód,

6)  opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

7)  współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenie świadomości społecznej na   temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,

8)  świadczenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód,

9)  realizacja poradnictwa prawnego polegającego na udzielaniu informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,

10) realizacja poradnictwa psychologicznego w zakresie diagnozowania, profilaktyki i terapii;

11)  realizacja poradnictwa rodzinnego obejmującego szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną,

12) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań;

13) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem konsultacji osobom dorosłym i dzieciom będącym w sytuacjach kryzysowych;

14) przygotowanie dokumentacji do ustalenia sytuacji w rodzinie objętej opieką Centrum;

15) prowadzenie rejestru ofiar przemocy i osób znajdujących się w kryzysie;

16) opracowywanie programów terapeutycznych i profilaktycznych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2016 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 547
24 lutego 2017 14:14 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
29 czerwca 2016 09:52 Dariusz Panuszewski - Aktualizacja danych sprawy.
11 marca 2016 13:41 Dariusz Panuszewski - Aktualizacja danych sprawy.