Informacja o wydaniu zaświadczenia o objęciu/ nieobjęciu działki/łek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. ustawy o lasach

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu wchodzącego w skład działki/ek.

Do wniosku dołącza się:

˗ wypełniony wniosek właściciela/współwłaściciela działki o wydanie zaświadczenia 

˗ dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru
Kancelaria Ogólna
parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia w wysokości 17 zł * należnej na podstawie pkt 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) – z dopiskiem „Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia” na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku

21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

lub bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

*Jeżeli wniosek dotyczy poświadczenia kilku faktów, opłatę skarbową
w wysokości 17 zł należy uiścić osobno za każdy poświadczany fakt.

 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2.  jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego
  w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku do urzędu. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783,
  z późn. zm.)

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Referat Leśnictwa i Rolnictwa
piętro V, pokój nr 502 A, telefon 24/267-67-97.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2016 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 699
23 listopada 2017 11:41 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 08:31 Katarzyna Bernaciak - Dodanie załącznika.
25 lipca 2017 08:30 Katarzyna Bernaciak - Usunięcie załącznika.