Wydanie profilu kandydata na kierowcę

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).

Wymagane załączniki:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy/pozwolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • zgoda rodzica lub opiekuna (jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie PKK nie ukończyła 18 roku życia).
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osoby, która pragnie przystąpić do szkolenia, nie mając ukończonych 18 lat (szkolenie można rozpocząć nie wcześniej niż na 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku w odniesieniu do poszczególnych kategorii prawa jazdy),
 • zaświadczenie ze szkoły, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - w przypadku osoby, która chce rozpocząć szkolenie do 12 miesięcy przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego dla uzyskania danej kategorii prawa jazdy,
 • kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy. Od osób zameldowanych na pobyt czasowy lub stały od co najmniej 6 miesięcy nie jest wymagany żaden z dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
 • pełnomocnictwo ( jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego )

Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy/pozwolenie, generuje profil kandydata na kierowcę (PKK).

Osoba rozszerzająca zakres posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami dołącza ponadto:

 • kserokopię posiadanego prawa jazdy,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (dotyczy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E).

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa, lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
 • środa 7.30 do 17.00.

Termin i sposób załatwienia

Termin złożenia:
Numer profilu kandydata na kierowcę należy uzyskać przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy wybranej kategorii.

Termin załatwienia sprawy:
Czas oczekiwania na odbiór numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK) wynosi do dwóch dni roboczych od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - ok. 30 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 9680
10 lipca 2017 08:55 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych załącznika.
10 lipca 2017 08:54 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2017 08:53 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.